O ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zajišťuje příjem a zpracování vybraných hlášení (na základě ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit institucím veřejné správy informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. Tyto subjekty se tak stávají ohlašovateli z oblasti životního prostředí, přičemž povinnost podání hlášení je uložena v příslušných právních normách. Povinností ohlašovatelů je doručit příslušná hlášení státním či veřejným institucím, které mají dotčenou právní normou uloženou povinnost hlášení kontrolovat, příp. vyměřovat poplatky. Hlášení obsahují informace o znečišťování ovzduší, vod, půdy, evidenci odpadů či např. likvidaci elektrozařízení nebo evidence autovraků v příslušných zařízeních.

 

ISPOP je zřízen dle § 4 odst. 1 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem ISPOP a správcem ISPOP dle zákona č. 365/2000 Sb., je Ministerstvo životního prostředí.

Provozovatelem ISPOP dle zákona č. 365/2000 Sb., je Česká informační agentura životního prostředí.

 

Právní rámec fungování systému ISPOP vychází z těchto legislativních předpisů:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS)
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Technická podpora

Technická podpora je dostupná v písemné podobě prostřednictvím helpdesku (podpora.cenia.cz).

Telefonická podpora je zajišťována každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 490 522 550.

Mimo provozní dobu telefonické podpory prosím využívejte písemný helpdesk.

 

Plánované odstávky

každý čtvrtek

17:00 - 23:59

Nedostupnost cca 10-20 minut

v uvedeném rozmezí.

 

Poslední aktualita

Informace pro ohlašovatele o změně procesu ověření odpadových hlášení

V roce 2024 dochází ke změně v procesu ověření hlášení F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV a F_ODP_PROD_EL. Notifikace o ověření hlášení ze strany příslušného úřadu budou zpracovatelům doručovány v druhé polovině roku 2024. V případě nutnosti opravy chybných hlášení budou jejich zpracovatelé vyzýváni…

Přečíst celé...