Jak ohlásit

Na této stránce naleznete popis celého procesu podání hlášení do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit institucím veřejné správy informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. Na koho přesně se daná povinnost vztahuje nelze obecně určit. Každý zákon určuje konkrétní podmínky, za kterých mají příslušné subjekty povinnost ohlašovat. Je tedy na každém subjektu, aby si dané zákonné podmínky ověřil. V případě, že spadá do povinnosti ohlašovat svůj vliv na životní prostředí, stává se tzv. Ohlašovatelem.

Povinností Ohlašovatelů je doručit příslušná hlášení státním či veřejným institucím, které mají dotčenou právní normou uloženou povinnost hlášení kontrolovat. Tyto instituce mají roli tzv. Ověřovatele – viz krok 5. Všechny kroky probíhají přes systém ISPOP.

Krok 1. Registrace uživatele

Se systémem ISPOP pracuje vždy konkrétní uživatel, který má vlastní uživatelský účet. Založení uživatelského účtu probíhá prostřednictvím systému CRŽP.

Formulář pro registraci uživatele.

Krok 2. Registrace subjektu

Podmínkou pro plnění ohlašovací povinnosti do ISPOP* je předchozí registrace subjektu.

Registrace probíhá nově prostřednictvím CRŽP. Registraci subjektu je možné realizovat po přihlášení uživatele do systému CRŽP v záložce Subjekt - Nová registrace subjektu.

*dle § 4, odst. (6) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krok 2a. Registrace provozovny (probíhá pouze v případě vybraných ohlašovacích povinností)

Registrace probíhá nově na v systému CRŽP, kde jsou také dostupné podrobné informace.

Pro splnění některých ohlašovacích povinností je podmínkou registrace provozovny. Jedná se o provozovny agendy ovzduší a Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Zařízení spojené s agendou odpadů se neregistrují, pouze se ohlašuje zahájení/ukončení/přerušení provozu formulářem F_ODP_ZARIZENI.

S  agendou vod (ohlašovací povinnosti Odběr povrchové vody, Odběr podzemní vody, Vypouštěné vody, Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody) jsou spojená Místa užívaní vody (MUV). Tato místa musí být evidována na příslušném Podniku Povodí a zároveň v  CRŽP.

Krok 3. Vyplnění hlášení

Hlášení musí být vyplněno elektronicky a v platném datovém standardu, který je každoročně aktualizován a zveřejňován na webových stránkách ISPOP. Hlášení je možné vytvořit několika způsoby:

Hlášení v platném datovém standardu je možné vytvořit s využitím HTML formulářů, které jsou dostupné pro jednotlivé ohlašovací povinnosti dle složkových agend. Formuláře jsou k dispozici po přihlášení všem registrovaným uživatelům v účtu ISPOP. Další možností je vytvořit hlášení pomocí vlastního softwarového nástroje.

V případě, že hlášení není v platném datovém standardu (jiný datový formát, sken, listinné hlášení, excel apod.), není systémem po přijetí zpracováno, neboť není splněna podmínka § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb. a ohlašovací povinnost není splněna. Uživatel je upozorněn, že hlášení je nezpracovatelné.

Věcným garantem obsahu formulářů dle příslušné legislativy jsou příslušné odborné útvary MŽP či jiný legislativou definovaný subjekt státní správy (SFŽP, Podniky Povodí).

Krok 4. Podání hlášení

Ohlášení prostřednictvím systému ISPOP znamená podání hlášení přes definované kanály, kterými jsou webové služby, online z formuláře nebo datová schránka ISPOP. Jinými komunikačními kanály nelze hlášení zaslat.

  • Odeslat online z ohlašovacího formuláře – přes stisk tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“ na konci každého HTML formuláře; nebo
  • webová služba – skrze vlastní software napojený na webové služby ISPOP; nebo
  • datová schránka "CRŽP a ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)", ID: uednwmb, a to buď přímo přes systém datových schránek nebo použitím tlačítka „Odeslat do datové schránky“ na konci každého HTML formuláře. V případě použití tlačítka je nutno zadat přihlašovací údaje k datové schránce subjektu.

Před každým podáním hlášení v systému ISPOP je automaticky systémem provedena kontrola splnění datového standardu a logických validací. Hlášení je možné odeslat až poté co kontrola úspěšně proběhne. Pokud je hlášení podáno přes webovou službu nebo datovou schránku je nutné si kontrolu datového standardu provést manuálně. Hlášení je podáno korektně v případě, že si ho ohlašovatel může zpětně zobrazit v „Přehledu doručených hlášení“. Hlášení by mělo být v tomto přehledu dostupné do 30 minut od odeslání.

Krok 5. Kontrola hlášení ze strany státní správy

Ověření hlášení v ISPOP provádí konkrétní orgán veřejné správy – tzv. Ověřovatel. Mohou to být zástupci Krajských úřadů, Obcí s rozšířenou působností, Ministerstva životního prostředí aj. Konkrétní Ověřovatel konkrétního hlášení je vždy určen příslušnou složkovou legislativou. Přehled hlášení a jejich Ověřovatelů je dostupný zde.

První unikátní hlášení, které je do ISPOP podáno je tzv. řádné hlášení. Po úspěšném podání hlášení se hlášení nachází ve stavu „Čeká na ověření“, ve kterém zůstává, dokud jej příslušný úřad neověří – až pak se hlášení dostane do stavu „Ověřeno“.

K řádnému hlášení se následně vyjadřuje Ověřovatel hlášení. Pokud je hlášení nedostatečné nebo vykazuje chyby, Ověřovatel může vyzvat Ohlašovatele k podání tzv. doplněného, resp. dodatečného / opravného hlášení (záleží na přesné definici konkrétní právní normy – Správního řádu nebo Daňového řádu). Doplněná/dodatečná/opravná hlášení se podávají na výzvu Ověřovatele, a to tím způsobem, že přímo v hlavičce hlášení se doplní evidenční číslo řádného hlášení a ohlásí se všechna data znovu včetně požadovaných změn.

Další informace o doplněném, dodatečném nebo opravném hlášení jsou dostupné zde.