Agenda voda

Formuláře:

Označení formuláře  Název  Právní předpis  Ověřovatel  Termín 
F_VOD_38  Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu  § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.  vodoprávní úřad  dle rozhodnutí vodoprávního úřadu 
F_VOD_ODBER_PODZ  Odběr podzemní vody  § 22 odst. 2 zákona 
č. 254/2001 Sb.  § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1 
správce povodí  do 31. 1. 
F_VOD_ODBER_POVR  Odběr povrchové vody  § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2  správce povodí  do 31. 1. 
F_VOD_VYPOUSTENI  Vypouštěné vody  § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3  správce povodí  do 31. 1. 
F_VOD_AKU  Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody  § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4  správce povodí  do 31. 1. 
F_VOD_PV  Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody   § 88j zákona č. 254/2001 Sb.  SFŽP  do 15. 2. 
F_VOD_OV  Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových   § 89o zákona č. 254/2001 Sb.  SFŽP  do 15. 2. 

Legislativa:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
  • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
  • Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci 
  • Vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 

Důležité informace:

Hlášení pro vodní bilanci – F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU - podmínkou pro stažení hlášení pro vodní bilanci je evidované místo užívání vody na příslušném podniku povodí a v Centrálním registru životního prostředí (CRŽP). Pokud není místo užívání vody, za které chcete hlášení stáhnout, v CRŽP evidováno a/nebo jsou uvedeny u daného místa užívání vod nesprávné údaje, kontaktujte příslušný Podnik Povodí.

Hlášení F_VOD_38 - hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (dle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.) se podávají přes ISPOP prostřednictvím formuláře F_VOD_38 v termínu uvedeného v rozhodnutí vodoprávního úřadu. Součástí podaného hlášení musí být vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha. (odkaz na šablonu tabulky)

Ke stažení:

FAQ:

Související odkazy:

Archiv pro minulé roky: