Agenda Ovzduší

Formuláře:

Označení formuláře  Název  Právní předpis  Ověřovatel  Termín 
F_OVZ_SPE Ohlášení souhrnné provozní evidence § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. 

Příloha č. 11 vyhlášky č.415/2012 Sb.

MŽP do 31.3.
F_OVZ_POPL  Podání poplatkového přiznání  § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.  KÚ (MHMP)  do 31. 3. 
F_OVZ_PO  Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony  § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. 

MŽP  do 31. 3. 
F_OVZ_RL  Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)  § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb.  

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. 

MŽP  do 31. 3.
F_OVZ_KTSP  Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.  § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.  

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

MŽP  do 60 dnů od vystavení dokladu 

Legislativa:

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění vyhlášky č. 472/2017 Sb
  • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Důležité informace:

Aktuální informace k ohlašování formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL jsou dostupné na stránkách ČHMÚ.

Databáze odborně způsobilých osob - databázi odborně způsobilých osob podle § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tvoří:

Registr OZO - registr je součástí Centrálního registru životního prostředí (CRŽP zde)

Databáze techniků (Informační portál OZO - IPO) - mapová a vyhledávací databáze (odkaz).

Bližší informace viz Manuál

Ke stažení:

FAQ:

Související odkazy: