Agenda Odpady

Formuláře:

Označení formuláře  Název  Právní předpis  Ověřovatel  Termín 
F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ORP do 15.2.  
F_ODP_PROD_AV  Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4 ORP do 15.2.  
F_ODP_PROD_EL Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8 ORP  do 15.2.
F_ODPRZ_VOZ Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech § 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5 MŽP do 31. 3.
F_ODPRZ_EL Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4 MŽP do 31. 3.
F_ODPRZ_BAT Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3 MŽP do 31. 3.
F_ODPRZ_PNEU Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3 MŽP do 31. 3.
F_ODP_PCB Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2 MŽP od 1. 1.(ihned po změně)
F_ODP_DO Údaje o dopravci odpadů § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27 do 15 dnů od změny provozu
F_ODP_ZARIZENI Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22 do 15 dnů od změny provozu
F_ODP_ZARIZENI_541_2020 Příloha č. 15 k vyhlášce č. 273/2021 Sb."
F_ODP_OZD Příloha č. 16 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů – tato ohlašovací povinnost dle § 25 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 26 se provádí průběžně přes portál www.sepno.cz.

Legislativa:

  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 212/2015 Sb.
  • Vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
  • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Důležité informace:

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu zvaném SEPNO. Bližší informace o elektronické evidenci přepravy nebezpečných odpadů jsou dostupné na portále SEPNO.

Samostatné přílohy vybraných ročních zpráv

Příloha roční zprávy - baterie a akumulátory (F_ODPRZ_BAT) - tato samostatná příloha musí být součástí roční zprávy provozovatelů kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru baterií a akumulátorů. Vzor (aktivní odkaz) je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech.

Příloha roční zprávy - pneumatiky (F_ODPRZ_PNEU) - tato samostatná příloha musí být součástí roční zprávy provozovatelů kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik. Vzor (aktivní odkaz) je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik.

Ke stažení:

FAQ:

Související odkazy:

www.sepno.cz