Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Legislativa

Zákon o IRZ a ISPOP

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ze dne 16.1. 2008, v platném znění.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novela zákona č. 25/2008 Sb. (zákon č. 255/2016 Sb.)

Níže jsou uvedeny hlavní změny, které novela zákona č. 25/2008 Sb. přináší:

 

 • Automatická autorizace zaslaných hlášení do ISPOP

U všech hlášení zaslaných od 1. 9. 2016 do ISPOP bude probíhat autorizace automaticky. Nebude tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace.

 • Změna v ohlašování agendy IRZ

Hlášení IRZ podává od roku 2017 pouze ten, kdo provozuje E-PRTR činnost dle přílohy č. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a/nebo provozuje „Činnosti podle § 3 odst. 2”, uvedené v příloze zákona č. 25/2008 Sb., které jsou nad rámec E-PRTR činností.

 • Zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP

Novela ruší možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP.

 

Podrobné informace k jednotlivým změnám naleznete zde. Přesné znění zákona č. 255/2016 Sb. je dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novela zákona č. 25/2008 Sb. (zákon č. 77/2011 Sb.)

Hlavní změny, které novela zákona č. 25/2008 Sb. přináší (včetně odůvodnění potřeby nové právní úpravy a odkazu na příslušnou část zákona č. 77/2011 Sb.), jsou ke stažení zde.

Přesné znění zákona č. 77/2011 Sb. je dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Složkové zákony (vždy ve znění pozdějších předpisů)

OCHRANA OVZDUŠÍ
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, (..) a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
 • Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
 • Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
 • Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 OCHRANA VOD
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
 • Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
 INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ (IRZ)
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
 • Nařízení č. 166/2006/ES, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek
EVIDENCE OBALŮ
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů)

Kromě výše uvedeného zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP a složkových zákonů v oblasti životního prostředí dále vytváří právní rámec centralizace přijímaných hlášení řada dalších předpisů:
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 317/2014 Slb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------