Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Hlášení - Odpady a Obaly

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k termínu oficiálního spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)

Ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) nedojde 1. ledna 2018. Oficiální provoz bude zahájen dne 2. května 2018. Povinné osoby postupují do 1. května 2018 v souladu s předchozími stanovisky odboru odpadů vydanými k této problematice.

Celé sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí zde.

Portál systému SEPNO je dostupný na adrese www.sepno.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení a metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

K problematice používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělení, jehož obsah naleznete přímo na stránkách ministerstva v sekci Metodické pokyny. Samotné sdělení je možné stáhnout i zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatné přílohy vybraných ročních zpráv

Příloha roční zprávy - baterie a akumulátory (F_ODPRZ_BAT)

Tato samostatná příloha musí být součástí roční zprávy provozovatelů kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru baterií a akumulátorů. Vzor je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech.

Příloha - baterie a akumulátory - ke stažení

 

Příloha roční zprávy - pneumatiky (F_ODPRZ_PNEU)

Tato samostatná příloha musí být součástí roční zprávy provozovatelů kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru pneumatik. Vzor je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik.

Příloha - pneumatiky - ke stažení

Přehled ohlašovacích povinností v agendě odpadů

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

ODPADY

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

15. 2. 2018

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

15. 2. 2018

ORP

ODPADY

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

15. 2. 2018

ORP

ODPADY

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

31. 3. 2018

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

31. 3. 2018

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru  a odděleného sběru bateriií a akumulátorů
vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

31. 3. 2018

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3

31. 3. 2018

MŽP

ODPADY

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb.

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

od 1. 1. 2018

(ihned po změně)

MŽP

ODPADY

F_ODP_DO

Údaje o dopravci odpadů

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

do 15 dnů od změny provozu

ODPADY

F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

do 15 dnů od změny provozu

ODPADY

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

ohlašování přes portál www.sepno.cz

§ 25 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 26

průběžně od 2. 5. 2018

Přehled ohlašovacích povinností v agendě obalů

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

OBALY

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2018

MŽP

OBALY

F_OBL_AOS

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku

MŽP

Právní předpisy

ODPADY

OBALY

Pro vyhledávání je nutné zadat do vyhledávače portálu veřejné správy číslo příslušného právního předpisu.