Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Hlášení - Ovzduší

Hlášení F_OVZ_KTSP – Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Od 1. 1. 2020 je podle § 16 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, každá "Odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1 písm. h) povinna ohlašovat ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.".

Odborně způsobilou osobou se podle zákona o ochraně ovzduší myslí fyzická osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (§ 17 odst.1 písm.h)).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení F_OVZ_POPL – Poplatkové přiznání za provozovnu ovzduší

Povinnost podat poplatkové přiznání (hlášení F_OVZ_POPL) dle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP má provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (tzv. „vyjmenovaný zdroj“).

Informace o stacionárních zdrojích uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. jsou uvedené na internetových stránkách MŽP - oblast Ovzduší.

Od podání řádného poplatkového přiznání jsou osvobozeny provozovny, u nichž celková výše poplatků před zahrnutím snížených a/nebo nevyměřených poplatků nedosahuje 50 000 Kč. Poplatkové přiznání opravné či dodatečné se podává vždy při jakékoliv výši poplatků.

  

UPOZORNĚNÍ: Řádné poplatkové přiznání za provozovnu, u níž celková výše poplatků za poplatkové období bez využití nevyměření poplatku podle § 15 odst. 5 a /nebo odst. 6 činí méně než 50 000 Kč, nebude možné do ISPOP odeslat.

V případě snížení a/nebo nevyměření poplatku podle § 15 odst. 5 a/nebo odst. 6 se hranice 50 000 Kč posuzuje podle celkové částky před odečtením poplatků za zdroje, u nichž byl § 15 odst. 5 a/nebo odst. 6 uplatněn.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hlášení F_OVZ_SPE – Zjednodušené ohlášení (pro vybrané zdroje)

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší má provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona (tzv. „vyjmenovaný zdroj“).

V pochybnostech, zda provozovatel provozuje takový zdroj, lze u vybraných případů využít informace uvedené ve Věstníku MŽP a na internetových stránkách MŽP - oblast Ovzduší.

 

V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. (viz příklad) se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence F_OVZ_SPE - zjednodušený formulář.

Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1., tj. spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně a jsou v něm spalována jen plynná nebo kapalná paliva a/nebo záložní zdroj energie, tj. zdroj zařazený pod kód 1.1., 1.2. nebo 1.3. na nějž se vztahuje ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., vyplňuje se formulář F_OVZ_SPE  jako „Zjednodušené ohlášení“, tedy pouze část 1 (identifikace provozovatele a provozovny) a část 2, kde se uvede pouze druh paliva (položka 17) a jeho spotřebované množství (položka 19) v tis.m3/rok pro plynné palivo a t/rok pro kapalná paliva.

Zjednodušené hlášení lze použít rovněž v případě, kdy je provozována čerpací stanice na benzín (samostatně, nebo v kombinaci s výše uvedeným spalovacím zdrojem). V tomto případě jde o zdroj kategorie 10.2., tj. čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu, pro který se ve formuláři F_OVZ_SPE - „Zjednodušené ohlášení“ vyplňuje část 1 a část 3, kde se uvádí pouze vydané množství benzinu (položka 13) v m3/rok.

UPOZORNĚNÍ: Toto zjednodušené podání nelze použít, jsou-li výše uvedené zdroje provozovány v kombinaci s jinými kategoriemi zdrojů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení F_OVZ_SPE – Ohlášení údajů souhrnné provozní evidence

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.).
Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze
č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Ohlášení souhrnné provozní evidence za provozovny s přemístitelnými zdroji (mobilní recyklační linky, štěpkovače, přenosné zdroje el. energie apod.)

V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP sděluje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.11., nebo štěpkovače zařazené pod kódem 7.7. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.).

Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení je ohlašovatel povinen použít zástupnou adresu provozovny, situované do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy). Zároveň se taková provozovna označí na listu č. 1 jako Provozovna s přemístitelnými zdroji. Pokud byly za rok 2017 a/nebo předchozí roky ohlášeny společně pod jedním Identifikačním číslem provozovny (IČP) přemístitelné zdroje a „klasické“ stacionární zdroje, musí být hlášení rozděleno na dvě samostatné provozovny.

Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny na webu ČHMÚ.

UPOZORNĚNÍ: Údaje souhrnné provozní evidence neohlašuje provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Nevyjmenovaný zdroj“); např. za čerpací stanici NAFTY se NEOHLAŠUJE (ani SPE ani poplatek).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k ohlašování formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL jsou dostupné také na stránkách ČHMÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled ohlašovacích povinností v agendě ovzduší

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

OVZDUŠÍ

F_OVZ_SPE

Ohlášení souhrnné provozní evidence

§ 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2021

MŽP

OVZDUŠÍ

F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

§ 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2021

KÚ (MHMP)

OVZDUŠÍ

F_OVZ_PO

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2021

MŽP

OVZDUŠÍ

F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2021

MŽP

OVZDUŠÍ

F_OVZ_KTSP

Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle

§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

do 60 dnů od vystavení dokladu

MŽP

Právní předpisy

Pro vyhledávání je nutné zadat do vyhledávače portálu Ministerstva vnitra ČR číslo příslušného právního předpisu.