Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2012

Obsah

27. 12. 2012: Pokyny pro vyplňování hlášení F_VOD_38_4 v roce 2013 (údaje za rok 2012)

Výsledky měření za rok 2012 se povinně předávají jako součást řádně vyplněného hlášení (formulář F_VOD_38_4) v podobě tabulky ve formátu XLS vložením pomocí tlačítka přímo ve formuláři "Přidat přílohu". Požadovaná šablona tabulky je součástí vyhlášeného datového standardu a je ohlašovatelům k dispozici na www.ispop.cz -> sekce CHCI PODAT HLÁŠENÍ -> položka menu "Datové standardy" v řádku pro F_VOD_38_4 odkaz "xls".

Upozornění: Tabulku nelze přijmout do systému ISPOP samostatně! Vždy pouze jako přílohu, která je součástí hlášení!

Formulář F_VOD_38_4 pro vyplňování údajů za rok 2012 je oproti formuláři za rok 2011 změněn - pole pro povolené emisní limity formulář již neobsahuje.

 

12. 12. 2012: Zveřejnění aktuálních manuálů a postupů platných pro ohlašování v roce 2013

Na webových stránkách ISPOP byly zveřejněny aktuální manuály a postupy pro práci v prostředí ISPOP. Velká pozornost je v nich věnována především změnám, které nastaly v souvislosti s napojením systému ISPOP na Informační systém základních registrů (ISZR).

Materiály jsou volně ke stažení v sekci „CHCI PODAT HLÁŠENÍ“ -> záložka „Manuály ”. Uživatel zde nalezne: 

 • postup k registraci do systému ISPOP pro nové ohlašovatele (včetně přidání zmocnění),
 • manuál pro ohlašovatele,
 • manuál pro ověřovatele,
 • průvodce procesem ohlašování údajů do IRZ,
 • postup pro vyplnění formuláře F_IRZ.

Pro přehlednost jsou manuály připraveny obrázkovou formou, aby ohlašovatelům nabídli konkrétní postup tak, jak probíhá v aplikaci. Součástí manuálů a postupů jsou  zvýrazněné poznámky a upozornění, kterým doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost. Další postupy budou průběžně doplňovány.

V jednotlivých záložkách sekce „CHCI PODAT HLÁŠENÍ“ jsou připraveny postupy společně s platnou legislativou pro konkrétní agendy –> záložky „Hlášení – IRZ“, Hlášení – ovzduší“, „Hlášení – voda“ a „Hlášení – odpady“.

Pro řešení technických problémů během práce v ISPOP či ve formulářích doporučujeme využít návody pro řešení technických problémů v sekci „NASTAVENÍ PC“.

3. 12. 2012: Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2013

Dne 3. 12. 2012 byla po provozní odstávce spuštěna nová verze informačního systému ISPOP.

Během odstávky došlo k úspěšnému napojení ISPOP na informační systém základních registrů (ISZR). Nově registrovaní uživatelé tak již nebudou muset vyplňovat do registračního formuláře všechny údaje o subjektu, ale vyplní pouze IČO (u právnické osoby a OSVČ) nebo číslo občanského průkazu, příp. pasu (u fyzických osob). Na základě těchto údajů si ISPOP zbývající údaje načte ze základních registrů.

Pro registrované uživatele jsou v jejich účtech k dispozici nové verze formulářů pro ohlašování v roce 2013.  Pro vybrané ohlašovací povinnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, došlo ke změně nástroje pro ohlašování - dosavadní webové formuláře jsou nahrazeny interaktivními PDF formuláři.

Upozornění: Uživatelům, kteří byli do systému zaregistrováni před provozní odstávkou, jejich přístupové údaje zůstávají v platnosti i pro následující ohlašovací období.

V průběhu týdne od 3. 12. 2012 do 7. 12. 2012 budou na webové stránky ISPOP vkládány aktuální manuály (pro ohlašovatele a ověřovatele) a postupy (registrace) platné pro ohlašování v roce 2013 společně s aktuálními informace pro ohlašování jednotlivých agend (odpady, ovzduší, voda, IRZ).

15. 11. 2012: Provozní odstávka systému ISPOP od 23.11.2012 (16 hodin) do 2.12.2012

Informujeme uživatele ISPOP, že ve dnech od  23.11.2012 (16 hodin) do 2.12.2012 dojde k odstavení systému ISPOP z důvodu plánované provozní odstávky.

Přerušení provozu IS ISPOP je nezbytné z následujících důvodů:

 1. Napojení IS ISPOP na informační systém základních registrů (ISZR). Změny, které proběhnou v souvislosti s napojením jsou v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zároveň s  principy rozvoje e-Governmentu, jehož je ISPOP součástí.
 2. Rozsáhlá aktualizace celého informačního systému z důvodu nasazení služeb a funkcionalit vyvíjených v roce 2012 do provozního prostředí. Nasazení nových verzí formulářů pro ohlašování v roce 2013. Dojde ke změně nástroje pro tvorbu vybraných hlášení agendy odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pro vybrané ohlašovací povinnosti budou nově k dispozici interaktivní PDF formuláře, jež nahradí dosavadní webové formuláře (viz příloha).   

Pro uživatele ISPOP jsou připraveny ke stažení Informace pro uživatele ISPOP platné během provozní odstávky, včetně popisu změn v roce 2013.

Během odstávky může být snížena dostupnost písemné podpory na webu helpdesk.cenia.cz (zadávání a řešení dotazů).

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

16. 10. 2012: Počty hlášení s ohlašovacím termínem 15.10.2012

Dnem 15.10.2012 skončila etapa ohlašování vymezená termínem dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách pro podávání Poplatkového hlášení za zdroj znečišťování (záloh za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2013) - formulář F_VOD_OV a Poplatkového hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (záloh za zdroj odběru podzemní vody na rok 2013) - formulář F_VOD_PV.

Tabulka níže shrnuje počet celkem přijatých validních hlášení (byl dodržen datový standard) pro formulář F_VOD_OV a F_VOD_PV a počet podaných hlášení (autorizovaných).

Formulář hlášení
Počet hlášení celkem
Počet podaných hlášení
F_VOD_OV
1000
902
F_VOD_PV
398
329

 

27. 9. 2012: Vyhlášení datových standardů s ohlašovacím termínem 31.3.2013

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30.9.2012 jsou určeny pro formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv agendy odpadů s termínem podání do 31.3.2013. Lze je využít k ohlašování od 1.1.2013 za ohlašovací rok 2012 a jsou k dispozici v záložce datové standardy na webu ISPOP.

24. 9. 2012: Podání poplatkových hlášení (záloh na rok 2013) dle zákona o vodách

Termín pro podání poplatkových hlášení (záloh na rok 2013) podávaných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách je 15. říjen 2012.

Postup stažení formuláře v účtech ohlašovatelů:

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování (zálohy za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2013) - formulář F_VOD_OV a Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (zálohy za zdroj odběru podzemní vody na rok 2013) - formulář F_VOD_PV naleznete ke stažení po přihlášení na svůj účet v ISPOP v Menu – položka „Stažení formuláře“.

V okně pro výběr formuláře musí být nastaven „Rok 2011“ (viz obrázek), formuláře F_VOD_OV a F_VOD_PV naleznete na 2. straně seznamu formulářů. 

Ve staženém formuláři vyberete v případě F_VOD_OV možnost „poplatkové hlášení za zdroj znečišťování“, v případě  F_VOD_PV možnost „pro výpočet záloh na poplatky - poplatkové hlášení“. Rok „2013“ v zeleném poli se po výběru vyplní automaticky.

Upozornění pro odběratele podzemních vod: Po novele zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (zákonem č. 150/2010 Sb.) dle § 88 odst. 5) odběratel není povinen podávat Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení (zálohy) nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno. Své dotazy k dané problematice můžete zasílat na e-mailový kontakt ČIŽP - public@cizp.cz.

 

15. 8. 2012: Vyhlášení datových standardů s ohlašovacím termínem 15.2.2013

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě §7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle §4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 15.8.2012 jsou určené pro formuláře agendy odpadů, obalů a vod s termínem podání 15.2.2013. Lze je využít k ohlašování od 1.1.2013 za ohlašovací rok 2012 a jsou k dispozici v záložce datové standardy na webu ISPOP.

29. 6. 2012: Vyhlášení datových standardů k 30.6.2012

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě §7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle §4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30.6.2012, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů lze využít k ohlašování od 1.1.2013 a jsou k dispozici v záložce datové standardy.

22. 6. 2012: Nastavení notifikací - nová funkcionalita systému ISPOP

Dne 22.6.2012 byla do systému ISPOP implementována nová funkcionalita - nastavení notifikací. Notifikace je automaticky zasílaná zpráva, která uživatele systému ISPOP informuje o aktuálním stavu jeho dokumentů či žádostí (např. žádost o registraci subjektu nebo provozovny IRZ, stav hlášení) a je zasílána na e-mail zpracovatele uvedený v hlášení. Po přihlášení do systému přibyla v menu záložka „Nastavení notifikací“ (v sekci „Administrace účtu“).

Možnost ne/zasílání notifikací byla do systému aplikována na základě podnětů od uživatelů (ohlašovatelů a ověřovatelů) systému ISPOP. Uživatelé si tak sami mohou zvolit jakou notifikaci k danému hlášení (registraci, zmocnění, žádosti k provozovně IRZ či ověření) chtějí na svůj e-mail dostávat.

Pro podrobnější informace o notifikacích a jejich nastavení v uživatelském účtu využijte Postup nastavení notifikací.

12. 6. 2012: Nový provozní řád ISPOP

Náměstek ministra životního prostředí Ing. Libor Ježek schválil dne 25. 4. 2012 nový provozní řád. Provozní řád ISPOP vydává Ministerstvo životního prostředí jako metodický pokyn v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a je určen pro všechny uživatele informačního systému ISPOP. Popisuje soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou závazné pro využívání informačního systému ISPOP a elektronických služeb, které poskytuje.
Provozní řád byl vydán v
květnovém čísle Věstníku MŽP.

22. 5. 2012: Stěhování CENIA - omezený provoz telefonické podpory

Informujeme uživatele systému ISPOP, že od 25. 5. 2012 do 30.5.2012 bude probíhat stěhování CENIA, české informační agentury životního prostředí do budovy Ministerstva životního prostředí.  CENIA bude nově sídlit na adrese:
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10.

Z důvodu stěhování nebude ve dnech 25. 5. 2012 a 28. 5. 2012 - 30.5.2012 v provozu telefonická podpora na lince 267 225 267. Prosíme uživatele ISPOP, aby se se svými dotazy obrátili na
Environmentální Helpdesk (EnviHELP).  Registrace a hlášení zaslané do systému ISPOP prostřednictvím datové schránky po 12:00 v pátek 25. 5. 2012 budou zpracovány až v pondělí 28. 5. 2012. Odesílání pomocí webových služeb (např. tlačítko „on-line odeslat“ v PDF formulářích) bude probíhat po celou dobu stěhování bez problémů. Autorizační formuláře k registraci nebo hlášení zasílejte již na novou adresu.

2. 5. 2012: Telefonická podpora na novém čísle 267 225 267

Od 2. 5. 2012 byla znovu zprovozněna telefonická podpora na čísle 267 225 267. Telefonní linka je v provozu v pracovních dnech od 9 do 12 hodin. Písemné dotazy je možné zasílat prostřednictvím aplikace EnviHELP.

5. 4. 2012: Shrnutí ohlašovacího období k 2.4.2012

Dnem 2. 4. 2012 skončila druhá etapa ohlašování vymezená zákonným termínem pro podávání hlášení pro agendu IRZ, ovzduší a ročních zpráv v odpadech. V Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je k 2. 4. 2012 zaregistrováno celkem 43 761 subjektů. Tyto subjekty (právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), zahraniční a fyzické osoby) ohlásily za více než 95 850 provozoven nebo zdrojů znečišťování.  Systém ISPOP zpracoval v rámci celého ohlašovacího období od 5. 1. do 2. 4. přes 133 000 validních podání (byl dodržen vyhlášený datový standard).
Následující tabulka shrnuje počty subjektů (provozoven), za které bylo ohlášeno v druhé etapě ohlašovacího období:  

 Formulář hlášení
 Počet hlášení
 F_IRZ  4 950
 F_OVZ_SPOJ  21 174
 F_OVZ_PO  11
 F_OVZ_RL  90
 Roční zprávy (F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_ZPETODB)  162

ISPOP přijímá hlášení průběžně po celý kalendářní rok.

Do 3. 4. bylo vyřízeno 48 161 telefonických  hovorů a 3 421 písemných dotazů.

CENIA jako provozovatel systému ISPOP bude i nadále poskytovat provozní podporu uživatelům ISPOP prostřednictvím Callcentra na tel. č. 840 11 12 12 a prostřednictvím písemné podpory EnviHELP.

Jedna z dalších ohlašovacích špiček pro poplatková hlášení dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, proběhne k 15. 10. 2012.

30. 3. 2012: Informace k termínu podání hlášení 31.3.2012

Informujeme ohlašovatele, že posledním zákonným termínem pro splnění ohlašovací povinnosti pro formuláře F_OVZ_SPOJ, F_IRZ, F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_ZPETODB za ohlašovací rok 2011 (zaslání formuláře do systému) je pondělí 2.4.2012 (termín 31. 3. 2012 připadá na nepracovní den; § 40 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád). V případě použití listinné autorizace k hlášení zaslaném 2.4.2012 musí být nejpozdější datum na obálce 10. 4. 2012, tak aby podání hlášení proběhlo v řádném termínu.

12. 3. 2012: Informace pro ohlašovatele využívající formuláře F_OVZ_SPOJ

Formulář F_OVZ_SPOJ pro ohlašování v roce 2012 (údaje za rok 2011) umožňuje ohlašovatelům přidávat v případě potřeby následující typy příloh:

 • Hořící nebo zapařené plochy(doly, lomy, skládky)
 • Obecné (schéma, sdělení, aj.)
 • Příloha k poplatku za spalovací zdroje a spalovny
 • Příloha k poplatku za ostatní zdroje
 • Příloha Roční hmotnostní bilance rozpouštědel
 • Údaje o měření emisí ve formátu XML podle datového standardu

Přílohy k hlášení F_OVZ_SPOJ s velkým objemem dat (větší než cca 7 MB) a další dokumenty dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, např. protokoly o autorizovaném měření emisí,  se nezasílají prostřednictvím ISPOP, ale přímo na příslušný orgán ochrany ovzduší.
Dokumenty (přílohy) zaslané do datové schránky s názvem: ISPOP ( Ministerstvo životního prostředí), ID: 5eav8r4,  které nejsou přiloženy přímo v hlášení F_OVZ_SPOJ  nebo dokumenty zaslané v listinné podobě na adresu CENIA nebudou zpracovány.

5. 3. 2012: Mimořádná odstávka systému ISPOP

Informujeme uživatele ISPOP, že dne 5. 3. 2012 od 22 do 23 hodin bude snížena dostupnost systému ISPOP. Omlouváme se za případné komplikace.

26. 2. 2012: Nová transformace dat pro F_OVZ_SPOJ

Od 25. 2. 2012 jsou při stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení Souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku opět dostupné volby "Předvyplnit daty z posledního autorizovaného měření" a "Předvyplnit daty z externího souboru". Současně je dostupná nová speciální transformace dat ohlašovaných v minulém ohlašovacím období. Uživatel si tak bude moci stáhnout údaje z posledního autorizovaného hlášení, z nějž budou vymazány proměnné údaje (např. spotřeby paliv, množství emisí, apod.). Stálé údaje a údaje o měření zůstanou zachovány. Funkce je dostupná v záložce "Stažení formuláře -> po výběru subjektu, ohlašovací povinnosti (F_OVZ_SPOJ) a provozovny v řádku s popisem: "Předvyplnit daty z posledního autorizovaného hlášení za rok 2010 (pouze stálé údaje)"
Další výhody speciální transformace jsou:

 • u rozsáhlých formulářů, u kterých je aktualizace údajů za rok 2010 na údaje za rok 2011 velmi náročná, zamezí problému spočívajícím v přepisování proměnných údajů.
 • jsou opraveny chybné číselníkové položky, převzaté z historických údajů let 2008 a 2009
 • je provedena oprava číselníku názvů zdrojů používajících rozpouštědla, ke které došlo v rámci novelizace vyhlášky č. 355/2002 Sb.

Podrobnější informace ke stažení a zpracování formuláře F_OVZ_SPOJ naleznete v příloze.

16. 2. 2012: První etapa ohlašování do ISPOP

V Integrovaném systému ohlašovacích povinností (ISPOP) je k 15. 2. 2012 zaregistrováno celkem 40 578 subjektů s ohlašovací povinností. Tyto subjekty (právnické osoby, OSVČ, zahraniční osoby a fyzické osoby) ohlásily do současné chvíle přibližně za 68 000 provozoven nebo zdrojů znečišťování.  
Aktuálně nejsledovanější je agenda Hlášení o produkci a nakládání s odpady, očekávaný počet hlášení je celkem za 70 000 – 76 000 provozoven subjektů s ohlašovací povinností. V legislativně posledním přípustném termínu, tj. k 15. 2., bylo zpracováno hlášení za celkem 62 726 provozoven, lze konstatovat, že v termínu ohlásilo přibližně 80 - 90 % provozoven.


Systém ISPOP zpracoval v rámci aktuální ohlašovací kampaně (od 5. 1. - 16. 2.) celkem přes 100 000 validních podání.


Do 15.2. bylo vyřízeno 27 111 telefonických  hovorů a 1 290 písemných dotazů.


CENIA jako provozovatel systému ISPOP bude i nadále poskytovat provozní podporu uživatelům ISPOP prostřednictvím Callcentra na tel. č. 840 11 12 12 a prostřednictvím
písemné podpory EnviHELP.


Další ohlašovací špička je očekávána na konci března (zejména hlášení za agendu ovzduší a IRZ).

15. 2. 2012: Aktuální shrnutí provozu ISPOP v mezičase ohlašovací špičky

Od začátku roku 2012, tedy v novém ohlašovacím období a k termínu 14. 2. a 16:00 hod ISPOP přijal a úspěšně zpracoval celkem 90 950 podání, v posledních dnech jsou počty přes 10 000 denně, kde největší část tvoří hlášení o produkci a nakládání s odpady, kterých bylo podáno 54 290 (formulář F_ODP_PROD) s termínem ohlašovací povinnosti 15. 2. 2012.

13. 2. 2012: Dostupnost systému ISPOP dne 13. 2. 2012 – od 9:30 do 11:30

Omlouváme se uživatelům ISPOP za sníženou dostupnost systému dne 13. 2. 2012 od 9:30 do 11:30. Závada byla způsobena chybou v adresářových službách registru ISPOP.

13. 2. 2012: Upozornění pro ohlašovatele využívající formuláře F_OVZ_SPOJ a F_ODP_PCB

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří při stažení formuláře u ohlašovacích povinností Souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku (F_OVZ_SPOJ) a Evidenčního listu pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB (F_ODP_PCB) využívají volbu "Předvyplnit daty z posledního autorizovaného hlášení" a "Předvyplnit daty z externího souboru", že tato možnost bohužel není dočasně k dispozici. Omlouváme se za způsobené problémy.
Opětovné zprovoznění nahrání vlastních dat do PDF formuláře bude zprovozněno nejpozději v rámci plánované odstávky dne 24. 2. 2012. O opětovném zprovoznění budou ohlašovatelé informováni prostřednictvím aktualit.
Ohlašovatelé mohou nadále využít možnost "Předvyplnit pouze základními informacemi z registru".

V termínu od 25. 2. 2012 bude pro uživatele F_OVZ_SPOJ k dispozici nová služba pro využití historických dat. K dosavadním volbám při stažení formuláře v uživatelském účtu, tj.:

•    Předvyplnit pouze základními informacemi z registru
•    Předvyplnit daty z posledního autorizovaného hlášení
•    Předvyplnit daty z externího souboru

přibude další možnost:
•    Předvyplnit daty pro ohlašování za rok 2011

Tato možnost bude k dispozici pro všechny uživatele a provozovny, kteří za rok 2010 zrealizovali validní autorizované podání F_OVZ_SPOJ prostřednictvím ISPOP. Na základě těchto dat budou pro ohlašovatele připravena hlášení za rok 2011, kde budou promazány hodnoty, které je nutné aktualizovat dle skutečností v roce 2011.

9. 2. 2012: Informace k přístupovým údajům získaných při registraci do systému EnviHELP

Uživatelé, kteří provedli registraci v systému EnviHELP, mají omezený uživatelský účet v ISPOP, který neumožňuje podání hlášení a slouží pouze ke správě uživatelského účtu (změna hesla). Pro vytvoření účtu v ISPOP je nutné provést registraci prostřednictvím registračního formuláře ISPOP a jeho autorizaci.
Pokud v registračním formuláři bude uveden jako „Správce subjektu“ uživatel se stejnými údaji (jméno, příjmení a e-mail), které využil při registraci v systému EnviHELP, dojde po autorizaci a následném schválení registrace subjektu k rozšíření nabídky „Menu“ a uživateli budou zpřístupněny všechny funkcionality potřebné ohlašování v systému ISPOP.

8. 2. 2012: Upozornění pro ohlašovatele využívající formuláře F_OVZ_SPOJ a F_ODP_PCB

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří při stažení formuláře u ohlašovacích povinností Souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku (F_OVZ_SPOJ) a Evidenčního listu pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB (F_ODP_PCB) využívají volbu "Předvyplnit daty z posledního autorizovaného hlášení" a "Předvyplnit daty z externího souboru", že tato možnost bohužel není dočasně k dispozici. Omlouváme se za způsobené problémy. O opětovném zprovoznění budou ohlašovatelé informováni prostřednictvím aktualit.

Ohlašovatelé mohou nadále využít možnost "Předvyplnit pouze základními informacemi z registru".

8.2.2012: Ohlašovatelé odpadů neregistrují provozovnu v ISPOP

Provozovnu je v ISPOP třeba registrovat za účelem podání hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) podle zákona č. 25/2008 Sb. (tzv. provozovna IRZ), resp. za účelem podání hlášení v rámci agendy ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb. (tzv. provozovna ovzduší). Pro účely podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady v rámci agendy odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se provozovna v ISPOP neregistruje.

V ISPOP je nutné registrovat prostřednictvím registračního formuláře subjekt ohlašovatele podle zákona č. 77/2011 Sb.

 

3.2.2012: Informace pro ohlašovatele agendy IRZ, jež registrovali IRZ provozovny v systému ISPOP před rokem 2012

Před stažením formuláře F_IRZ (podáním hlášení) je nutné, aby ohlašovatel nejprve provedl doplnění všech povinných údajů, sloužících k identifikaci registrované IRZ provozovny, za kterou má být ohlášeno. Mezi chybějící informace patří především CZ –NACE, Oblast povodí a E-PRTR činnosti.


Postup je následující: v uživatelském účtu, v MENU vybrat položku "Správa provozoven" -> "Změna provozovny". V tomto pohledu, v části „Záznamy“  vyberte druhou ikonu "Editace". V nově otevřeném okně je možno doplnit všechny povinné položky, vztahující se k provozovně (označené červenou hvězdičkou). V tomto případě tedy  CZ –NACE, Oblast povodí a E-PRTR činnosti. Po vyplnění údajů je možné formulář stáhnout (veškeré údaje se načtou do formuláře).


Upozornění: U části „ E-PRTR činnosti“ je třeba vybrat, zda provozovna má E-PRTR činnost, vycházející z přílohy I nařízení č. 166/2006/ES (možnost ANO) a dále ji specifikovat nebo, zda se jedná o činnost mimo oblast E-PRTR (v případě, že činnost provozovny v příloze I nebude nalezena; možnost NE), pak její následné vyplnění je možné přímo ve formuláři.

 

2.2.2012: Základní body pro ohlašovatele vybraných hlášení agendy odpadů - s termínem 15.2.2012

Před samotným odesláním hlášení do ISPOP je nutné nejprve provést registraci subjektu (který má ohlašovací povinnost) v systému ISPOP; v opačném případě nemůže být hlášení v systému zpracováno; pozn.: neplatí pro ohlašovatele, kteří se registrovali v systému ISPOP již v předchozích letech.

 • na základě úspěšné registrace jsou doručeny přístupové údaje do systému a až poté lze pomocí nich zasílat hlášení do systému ISPOP
 • pro ohlašování agendy odpadů se neregistrují provozovny v systému ISPOP
 • hlášení není možné zasílat v listinné podobě -> dle zákona č. 25/2008 Sb. § 3, odst. 5 se hlášení podává v elektronické podobě
 • hlášení generovaná prostřednictvím webového portálu odpady je možné zasílat do systému ISPOP přes tlačítko „Odeslat do ISPOP“ přímo z aplikace (je nutné využít přístupové údaje ISPOP)
 • hlášení generovaná prostřednictvím web portálu odpady (odkaz na hlaseni.inisoft.cz) je možné zasílat do datové schránky s názvem "ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)"; ID:5eav8r4 přímo z aplikace (je nutné využít přístupů do datové schránky)
 • hlášení zaslaná do datové schránky se zasílají ve formátu *.xml, nikoliv jako PDF nebo sken (takto zaslaná hlášení nejsou systémem ISPOP zpracována)

 

1.2.2012: Seminář o ohlašování v ISPOP 2012 (Praha) a pokyny pro úspěšné podání hlášení

Na základě zájmu ze strany ohlašovatelů se bude 6.2.2012 na Magistrátu hlavního města Prahy opět konat seminář Seznámení s ISPOP 2012. Pro přihlášení a další podrobnosti pokračujte na následující stránce.

Dále došlo k aktualizaci hlavní strany ISPOP, kam byly umístěny stručné informace pro úspěšné podání hlášení. Upozornění se týká především autorizace a správného formátu podání hlášení.

 

23.1.2012: Doporučení - proveďte kontrolu e-mailové adresy v rámci svého účtu ISPOP

Pokud pro přihlášení do Environmentálního helpdesku využíváte přístupové údaje do ISPOP a tato registrace Vám v minulosti byla vytvořena automaticky (tzn. nepožádali jste o registraci sami), proveďte kontrolu svých identifikačních údajů, zejména tedy e-mailové adresy, na kterou jsou posílány notifikace ze systému o zpracování odpovědi na Váš dotaz, popřípadě doplňující dotazy od operátorů Environmentálního helpdesku.
 
V případě chybně zadané e-mailové adresy nemáte možnost plného využití funkcionality helpdeskového systému. Žadatelé s chybně uvedenou e-mailovou adresou získají odpověď na svůj dotaz pouze ve svém uživatelském účtu Environmentálního helpdesku.

 

16.1.2012: Upozornění na nutnost registrace v ISPOP před podáním hlášení a na způsob podání registrace/hlášení

Před odesláním hlášení je nutné se nejprve v ISPOP registrovat. Pokud bude hlášení podáno ohlašovatelem, který ještě nemá registraci v ISPOP, bude vyhodnoceno jako nezpracovatelné.

Tato situace může například nastat v případě, kdy ohlašovatel podává hlášení přes webové formuláře (vybraná agenda odpadů). Žádáme uživatele, aby si před odesláním hlášení ověřili, jestli jsou v ISPOP registrováni, tzn. mají přiděleny přístupové údaje.

K registraci do systému ISPOP využijte registrační formulář a stručný návod pro registraci.

Podání prostřednictvím ISPOP musí být učiněno v souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb., a s § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., a to elektronicky v příslušném platném datovém standardu vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí. Zaslanou registraci nebo hlášení je nutné autorizovatZasláním hlášení v listinné formě není splněna ohlašovací povinnost.

   

11.1.2012: Upozornění pro ohlašovatele používající formulář F_OVZ_SPOJ

Po přihlášení na svůj uživatelský účet ISPOP v záložce Stažení formuláře naleznete různé volby předvyplňování.

Předvyplnit pouze základními informacemi z registru - volbou první možnosti dojde ke stažení formuláře s předvyplněnými registračními údaji provozovatele a provozovny. Pokud jsou v údajích o uživateli správně vyplněny kontaktní údaje, jsou také správně importovány do formuláře na listu 1 - části Údaje o zpracovateli hlášení. Z tohoto důvodu doporučujeme provést kontrolu kontaktních údajů uživatele v záložce „Správa uživatelů“ a v případě potřeby provést „Editaci“ (oprava údajů ve „Správa uživatelů“ – „Změna uživatelů“ kliknutím na symbol modré ikony s tužkou ve sloupci „Akce“ v seznamu uživatelů). Po stažení formuláře jsou již opravené kontaktní údaje importovány na list 1. Formulář poté zpracujete vyplněním všech listů souhrnné provozní evidence a oznámení o poplatku.

Předvyplnit daty z posledního autorizovaného hlášení - volbou druhé možnosti jsou ve formuláři po stažení zobrazeny všechny údaje, vyplněné v posledním úspěšně autorizovaném hlášení.

Předvyplnit daty z externího souboru - volba třetí možnosti je určena pro ohlašovatele, kteří chtějí provést načtení dat z vlastního souboru XML odpovídajícího datovému standardu platnému pro ohlašování za rok 2010 (např. hlášení podané za rok 2010).

Upozorňujeme ohlašovatele, že v údajích načtených z roku 2010 se mohou při validaci vyplněných údajů pomocí tlačítka „On-line kontrola“ vyskytovat chyby. Na jejich odstranění se postupně pracuje. Než budou všechny odstaněny, můžete použít následující řešení.

 

6.1.2012: Upozornění pro ohlašovatele, kteří využívají k vytvoření hlášení vlastní softwarové aplikace

Informujeme ohlašovatele, kteří používají ke zpracování hlášení do ISPOP vlastní softwarové aplikace (nepoužívají PDF formuláře nebo webové formuláře systému ISPOP). Hlášení zpracované ve vlastním SW musí odpovídat platnému zveřejněnému datovému standardu, určenému pro ohlašování v roce 2012, který vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí podle § 7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. Ujistěte se u dodavatele SW, že generované hlášení odpovídá aktuálnímu datovému standardu a popř. proveďte dle pokynů dodavatele aktualizaci na poslední verzi určenou pro ohlašování v roce 2012.


4. 1. 2012 Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2012

Dne 4.1.2012 byla po provozní odstávce spuštěna nová verze informačního systému ISPOP. Uživatelé naleznou ve svých účtech novou sadu formulářů, určenou pro ohlašování za rok 2011 a řadu nových funkcionalit, které usnadní správu elektronického účtu v ISPOP. 

Od 5.1.2012 bude spuštěn také provoz Call Centra ISPOP na telefonním čísle 840 11 12 12, které bude sloužit k telefonické podpoře ohlašování prostřednictvím ISPOP po celé období provozní špičky ISPOP, tj. od 5.1. do 30.4.2012 . Provozní doba Call Centra je v pracovní dny 8:00 – 16:00. Více informací k provozní podpoře naleznete v záložce "Kontakty".