Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Archiv aktualit 2011

Obsah

15. 12. 2011: Provoz informačního systému ISPOP v době odstávky (16. 12. 2011 od 11:00 do 5. 1. 2012 )

V době odstávky informačního systému ISPOP (16.12.2011 od 11:00 do 5.1. 2012) bude možné zasílat registrační formuláře i hlášení na e-mail registrace.ispop@cenia.cz. Více informací k odstávce je k dispozici na hlavní straně webových stránek ISPOP.

5. 12. 2011: Zkrácení termínu velké technologické odstávky

Informační systém ISPOP bude na základě ohlasů od jeho uživatelů dostupný do 11:00 16.12.2011. Současně bude prodloužena možnost registrace subjektů a registrace provozoven (IRZ, ovzduší) do 13.12.2011. Veškeré žádosti zaslané do systému po 13.12.2011 budou vyřízeny po spuštění nové verze ISPOP v roce 2012.

30. 11. 2011: Prodloužení provozu telefonické podpory

Na základě odezvy od uživatelů ISPOP bude telefonická podpora i nadále v provozu, a to do odvolání. O novém termínu ukončení telefonické podpory budou uživatelé ISPOP včas informováni.

25. 11. 2011: Ukončení provozu telefonické podpory v roce 2011

Vzhledem k plánované odstávce ISPOP z důvodu nasazování nové verze, nebude od 1.12.2011 k dispozici telefonický helpdesk (CallCentrum). Dotazy bude možné podávat pouze písemnou formou. Telefonická podpora bude opět v provozu v lednu 2012. Děkujeme za pochopení.

22. 11. 2011: Velká technologická odstávka ISPOP

Z důvodu nasazování nových funkcionalit ISPOP vyvíjených v roce 2011, proběhne v termínu od 12.12.2011 do 5.1.2012 odstávka ISPOP.
Technologická odstávka ISPOP je nezbytná kvůli nasazení nové verze do provozního prostředí a platí pro všechny uživatele (ohlašovatelé, ověřovatelé, recenzenti).

 Informace k odstávce:

  • Registrace subjektu: V případě, že se chcete registrovat do ISPOP a chcete získat přístupové údaje ještě v tomto roce, doporučujeme zaslat žádost o registraci do 7.12.2011 (včetně potvrzení - formulář pro listinnou autorizaci).
  • Registrace provozovny IRZ: Pro úspěšnou registraci je nutné zaslat žádost o registraci IRZ provozovny také do 7.12.2011. 

Veškeré žádosti zaslané do systému po 7.12.2011 budou vyřízeny po spuštění nové verze ISPOP v roce 2012.

9. 11. 2011: Registrace subjektů v systému ISPOP

Vzhledem k rozšíření ohlašovacích povinností, které se budou ohlašovat v roce 2012 (za rok 2011) prostřednictvím ISPOP, byla v předchozích dnech vybraným subjektům zaslána výzva o registraci v systému ISPOP. Pro novou registraci využijte Registrační formulář a Návod pro registraci.

Registrace subjektu v systému ISPOP se váže k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti (jedna registrace subjektu ke všem agendám, které je subjekt povinný ohlašovat). Pokud je subjekt v ISPOP již registrován, není nutná nová registrace, tzn. stávající přístupové údaje lze použít i pro ohlašování v roce 2012. Registrace subjektu zaslané do ISPOP prostřednictvím datové schránky nebo opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem od některé z certifikačních autorit není nutné autorizovat zasláním formuláře Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP.

30. 9. 2011: Vyhlášení datových standardů s ohlašovacím termínem 31.3.2012

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje pro každou ohlašovací povinnost 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.
Datové standardy vyhlášené k 30.9.2011, určené pro vybrané formuláře agend ovzduší, odpadů a IRZ jsou k dispozici
zde.

30. 9. 2011: Zveřejnění dat ohlášených do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za rok 2010

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejnilo k 30.9.2011 údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2010 a splnilo tak svoji povinnost danou zákonem č. 25/2008 Sb.

Údaje nahlášené do IRZ za předešlé roky (2004 – 2009) spolu s daty za rok 2010 jsou k dispozici zde.

9. 9. 2011: Podání poplatkových hlášení (zálohy na rok 2012)

Termín pro podání poplatkových hlášení podávaných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách je 15. říjen 2011

Postup stažení formuláře v účtech ohlašovatelů:
Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování (zálohy za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) - formulář F_VOD_OV a Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (zálohy za zdroj odběru podzemní vody) - formulář F_VOD_PV pro rok 2012 naleznete ke stažení po přihlášení na svůj účet v ISPOP v Menu – záložka „Stažení formuláře“ výběrem formuláře F_VOD_OV / F_VOD_PV. Na 1. straně vyberete možnost „poplatkové hlášení za zdroj znečišťování“ (F_VOD_OV) / „pro výpočet výše záloh na poplatky - poplatkové hlášení“ (pro F_VOD_PV). Rok „2012“ v zeleném poli se po výběru vyplní automaticky.

22. 8. 2011: Informace pro ohlašovatele poplatkových hlášení (zálohy) podávaných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování (vypouštění odpadních vod do vod povrchových) - formulář F_VOD_OV a Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) - formulář F_VOD_PV pro rok 2012 podávají povinně prostřednictvím ISPOP subjekty, které plnily ohlašovací povinnost prostřednictvím ISPOP za rok 2010 (§ 14 odst. 1 a 2 zákona č. 25/2008 Sb.). Termín pro podávání hlášení je 15.10.2011.

Subjekty, které budou plnit ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP povinně poprvé za rok 2011 (§ 14 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb.) mohou výše uvedená hlášení (zálohy) podávat dobrovolně prostřednictvím ISPOP.

Upozornění: Dle novely (zákon č. 150/2010 Sb.) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 88 odst. 5) odběratel není povinen podávat Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) pro rok 2012 v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení (zálohy) nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno.

Své dotazy k dané problematice můžete zasílat na e-mailový kontakt ČIŽP - public@cizp.cz.

15. 8. 2011: Vyhlášení datových standardů s ohlašovacím termínem 15. 2. 2012

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje pro každou ohlašovací povinnost 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.
Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2011, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů, jsou k dispozici 
zde.

12. 8. 2011: Informace pro ověřovatele

Po přihlášení do aplikace ISPOP, je ověřovatelům  v sekci „VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY“ k dispozici záložka „Aktuální informace pro ověřovatele“, kde jsou zveřejněny aktuální informace výhradně pro ověřovatele.

9. 8. 2011 Změna IP adresy ISPOP

Ve dnech 15. 7. - 17. 7. 2011 proběhlo stěhování infrastruktury systému ISPOP do jiného hostingového centra. Z tohoto důvodu došlo ke změně IP adresy webových stránek ISPOP. V případě, kdy měli uživatelé ISPOP ve svých PC sítích nastaveny na firewallu vyjímky, které směrovaly na starou IP adresu ISPOP, je nutné nastavit vyjímku pro novou IP adresu. Nová IP adresa je 90.182.205.48.

4. 8. 2011: Registrace subjektu v systému ISPOP - doplnění

Na základě odezvy uživatelů, doplňujeme aktualitu z 2.8.2011. Povinnost registrovat subjekt vešla v platnost schválením novely (č. 77/2011 Sb.) zákona o IRZ a ISPOP č. 25/2008 Sb., a týká se mj. ohlašovatelů, kteří v roce 2011 využili možnost podání hlášení prostřednictvím systému ISPOP bez předchozí registrace a kteří budou hlásit také v dalších letech.

Registrace subjektu v systému ISPOP se váže k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti (jedna registrace subjektu ke všem agendám, které je subjekt povinný ohlašovat). Stávající registrace v ISPOP zůstávají v platnosti!

2. 8. 2011: Registrace subjektu v systému ISPOP

Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli přístup k uživatelskému účtu, ve kterém jsou zobrazena všechna podaná hlášení a stav jejich zpracování. Registrační údaje v systému ISPOP slouží pro správné automatické zpracování podaných hlášení a pro předvyplnění popisných údajů o subjektu ohlašovatele v hlášeních v elektronických účtech ISPOP.  Součástí ISPOP je registr obsahující informace o účastnících agend, na které se ohlašování prostřednictvím ISPOP vztahuje. Povinnost registrovat subjekt vešla v platnost schválením novely (č. 77/2011 Sb.) zákona o IRZ a ISPOP č. 25/2008 Sb., a týká se mj. také ohlašovatelů, kteří v roce 2011 podali hlášení prostřednictvím systému ISPOP (tzn. data za rok 2010) a kteří budou hlásit také v dalších letech.

V roce 2012 je registrace subjektu povinná pro ohlašovatele, kteří budou hlásit dle:
 • zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a
 • zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
Podrobný návod pro registraci subjektu najdete 
zde. Doplnění k registraci subjektu je uvedeno v aktualitě ze 4.8.2011.

14. 7. 2011: Přidání zmocnění v návaznosti na registraci povinného subjektu zmocněncem (externistou)

Vzhledem k platnosti novely zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, která ukládá povinnost prokazovat zmocnění k zastoupení povinného subjektu konvertovanou plnou mocí v elektronické podobě, provádí zmocněnci registraci povinného subjektu způsobem popsaným zde. Poté je přiložená konvertovaná plná moc přístupná v záložce „Přehled zmocnění“ všem účastníkům agendy ISPOP (ČIŽP, ověřovatelé ad.).

30. 6. 2011: Byly zveřejněny datové standardy pro průběžné evidence

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje pro každou ohlašovací povinnost 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.
Datový standard popisuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.
Datové standardy pro průběžné evidence vyhlášené k 30. 6. 2011 jsou k dispozici zde.

21. 6. 2011: Omezení provozní doby CallCentra ISPOP a IRZ - tel. č.: 267 225 267

Od 27. 6. 2011  bude CallCentrum ISPOP a IRZ v provozu v pracovních dnech od 9 do 12 hod. Současně proběhne integrace CallCentra IRZ do CallCentra ISPOP. V provozu bude CallCentrum ISPOP a IRZ na telefonním čísle 267 225 267, kde budou zodpovídány dotazy týkající se IRZ a ISPOP. Linka 267 225 268 bude zrušena. CallCentrum ISPOP a IRZ slouží k podpoře ohlašování jako takové, tzn. poskytování informací o způsobu podání hlášení, postupu registrace, provozu ISPOP apod.

10. 6. 2011: Zrušení emailové schránky posta@cenia.cz

Upozorňujeme ohlašovatele, že provoz e-mailové schránky (posta@cenia.cz), která slouží pro příjem registrací a hlášení do systému ISPOP, bude ukončen v souladu s novelou zákona č. 25/2008 Sb., ke dni 30. 6. 2011. Od 1. 7. 2011 bude pro příjem registrací a hlášení do systému ISPOP možno použít následující kanály:
-    on-line přenos (pomocí interaktivního tlačítka „On-line odeslat“ v PDF formulářích)
-    datová schránka ISPOP (Ministerstvo životního prostředí); ID: 5eav8r4
V případě nejasností se obraťte na CallCentrum ISPOP - telefonní číslo 267225267, případně písemný helpdesk zde.
Výhody zřízení datové schránky jsou uvedeny zde.

9. 6. 2011: V účtech ohlašovatelů byly zpřístupněny formuláře pro ohlašovací rok 2009

V případě, kdy ohlašovatel podává hlášení za ohlašovací rok 2009 (dodatečné dohlášení či případná oprava již zaslaného hlášení) má možnost si stáhnout formuláře ve svém uživatelském účtu - týká se zejména hlášení IRZ. Podrobný návod ke stažení formulářů je zde. Vyplněný formulář je možné zaslat do systému ISPOP pomocí tlačítka "on-line odeslat" na první straně formuláře, prostřednictvím datové schránky (ID: 5eav8r4), případně je možné jej do 30.6.2011 zaslat na posta@cenia.cz.

19. 5. 2011: Vyhodnocení ohlašovacího období

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí uspořádali dne 12. 5. 2011 tiskovou konferenci k ISPOP. Tisková konference zhodnotila ohlašovacího období, které bylo charakterizováno až 2,5 násobným nárůstem oproti roku 2010 (povinné podání hlášení agendy ovzduší prostřednictvím ISPOP poprvé v roce 2011). 
Obsah tiskové konference k ISPOP je uveřejněn v tiskové zprávě zde. ISPOP od svého spuštění zpracoval přes 55 000 podání. V registru ISPOP je zaregistrováno přes 22 000 subjektů, účastníků agend, které mají v ISPOP zaevidováno téměř 45 000 provozoven. Na základě vyhodnocení dosavadního provozu lze konstatovat, že systém nevykázal chybu závažného charakteru a je provozován v souladu s legislativními požadavky. Výňatek z tiskové zprávy k ISPOP je k dispozici zde.

10. 5. 2011: Tisková konference k ISPOP

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí si Vás dovolují pozvat na tiskovou konferenci, kde budete mít možnost seznámit se s hodnocením letošního provozu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Tisková konference se koná ve čtvrtek 12. května 2011 od 12.00 hod. v přízemí budovy Ministerstva životního prostředí (místnost č. 900), Vršovická 65, Praha 10  a vystoupí na ní Tomáš Vrbík, náměstek ministra životního prostředí a Jiří Hradec, ředitel CENIA. V případě Vašeho zájmu, svou účast potvrďte, prosím, na adresu eva.branisova@cenia.cz.

10. 5. 2011: Podání doplněného (opravného) hlášení

Doplněné podání (oprava řádného hlášení) se podává v případě, že si ho vyžádá subjekt pověřený kontrolou hlášení (např. krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností) nebo jej může podat ohlašovatel na základě vlastního uvážení. Přesný návod jak podat doplněné hlášení je k dispozici zde (bod 2). Vzhledem k uzamčení pdf formulářů stažených ze systému do 2.4.2011 nelze hlášení  upravovat uložené v PC uživatele. Úpravu a aktualizaci údajů je nutné provádět v hlášeních, které si ohlašovatel otevře a stáhne ve svém účtu v ISPOP -> záložka Přehled podaných hlášení -> sloupec Akce -> Zobrazit detail -> Originál.

4. 5. 2011: Kontrola podaných hlášení v účtech ohlašovatelů

Každý ohlašovatel si může sám ověřit na svém účtu, zda jeho hlášení bylo v pořádku podáno. Po přihlášení do účtu ,v sekci „Můj účet“ -> menu Přehledy -> Přehled podaných hlášení se zobrazí v tabulce podaná hlášení. V případě, že je hlášení v pořádku podáno (tzn. že je hlášení autorizováno), je ve sloupci „Stav“ uvedeno „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)“, popř. na základě provedené akce ověřovatele „K doplnění (není ověřitelné)“, v případě, kdy ověřovatel požaduje opravu hlášení nebo „Ověřeno“, v případě, kdy hlášení bylo ověřovatelem ověřeno. Pokud se hlášení odeslané do ISPOP nalézá v Přehledu podaných hlášení na účtu ohlašovatele ve stavu "Není zpracovatelné", nebo není v přehledu uvedeno vůbec, je nutné postupovat dle přílohy uvedené  zde (body 2 a 3).

2. 5. 2011: Dne 3.5.2011 bude CallCentrum ISPOP a IRZ v provozu od 11 hod

Z provozních důvodů bude dne 3.5.2011 CallCentrum ISPOP a IRZ v provozu od 11 hodin. Své dotazy můžete též zasílat na helpdesk ISPOP.

27. 4. 2011: Vyhledávání a třídění hlášení v přehledech

V aplikaci ISPOP mohou uživatelé využívat řazení sloupců. Aplikace tak umožňuje uživatelům přívětivější způsob při vyhledávání a kontrolách hlášení. U vybraných sloupců se po kliknutí na horní lištu objeví šipka, která umožní vzestupné či sestupné řazení – viz obrázek. Řadit hlášení je možné dle sloupců: OHLAŠOVATEL, IČ, EVIDENČNÍ ČÍSLO HLÁŠENÍ, ČÍSLO DOKUMENTU, TYP FORMULÁŘE (například u vybraného IČ lze seřadit hlášení dle evidenčního čísla apod.).

Řazení sloupců je možné v následujících pohledech:

  •     přehled hlášení
  •     přehled podaných hlášení
  •     autorizace hlášení
  •     ověření hlášení

19. 4. 2011: CallCentrum ISPOP a IRZ

Od úterý 19. 4. 2011 budou v provozu linky CallCentra: 

ISPOP - 267 225 267

IRZ - 267 225 268

CallCentrum je v provozu v pracovních dnech od 9 do 15 hodin a slouží k podpoře ohlašování jako takové, tzn. poskytování informací o způsobu podání hlášení, postupu registrace, provozu ISPOP apod.

18. 4. 2011: Import historických hlášení podaných prostřednictvím IS Centrální ohlašovna (CO) a ISPOP

Na účty ohlašovatelů byla importována historická hlášení podaná prostřednictvím IS Centrální ohlašovna (CO) v roce 2008 a 2009 a prostřednictvím ISPOP v roce 2010.

1) Hlášení podaná prostřednictvím CO v roce 2008 a 2009 (ohlašovací roky 2007 a 2008)
U historických dat IRZ z CO byla migrována pouze hlášení ve formátu XML odpovídající platným šablonám XSD. Hlášením, která měla v CO příznak "Autorizováno", je nyní v systému přiřazen stav "Ověřeno". Hlášení, která nebyla autorizována, jsou nyní ve stavu "Čeká na autorizaci".
Evidenční číslo hlášení migrovaných z CO je nyní v systému ve tvaru MISPOP_CO_EC_XXX, číslo dokumentu je ve tvaru MISPOPCO_XXX.

2) Hlášení podaná prostřednictvím ISPOP v roce 2010 (ohlašovací rok 2009)
Hlášení, která nebyla v ISPOP v roce 2010 autorizována, jsou nyní ve stavu "Čeká na autorizaci". Schválená hlášení mají přiřazen stav "Ověřeno", zamítnutá hlášení jsou ve stavu "K doplnění (není ověřitelné)".
Evidenční číslo migrovaných hlášení je nyní v systému ve tvaru MISPOP_EC_XXX, kde XXX značí číslo dokumentu přidělené ISPOP v roce 2010. Číslo dokumentu je ve tvaru MISPOP_XXX.

Historická hlášení jsou dostupná po přihlášení na uživatelský účet v ISPOP v sekci "Přehledy" → "Přehled podaných hlášení". V parametrech vyhledávání je nutné nastavit patřičný ohlašovací rok (2007, 2008, nebo 2009).

8. 4. 2011: Zamčené PDF formuláře

PDF formuláře stažené z účtů ohlašovatelů do 31.3.2011 v současné době nefungují korektně a není možné v nich provádět jakékoliv úpravy. Zobrazuje se chybové hlášení ve znění: „Tento dokument povoloval rozšířené funkce v Adobe Readeru. Platnost rozšířených funkcí vypršela. Požádejte autora dokumentu o nejnovější verzi dokumentu“.
V případě, kdy ohlašovatel potřebuje provést opravu vyplněných údajů a podat „Doplněné hlášení“ (příp. dodatečně podat hlášení) postupuje následujícím postupem:
1) Pokud ve svém PC uložen XML soubor z již podaného hlášení, stáhne si po přihlášení na svůj účet ISPOP v záložce “Stažení formuláře“ příslušný formulář a pomocí tlačítka ve formuláři “načíst XML“ (na konci formuláře) načte uložená data (soubor XML) do nově staženého formuláře. Poté vybere možnost „Doplněné hlášení“, vepíše evidenční číslo řádného hlášení a provede opravu údajů. Upravené doplněné hlášení uloží do svého PC, provede on-line kontrolu a hlášení odešle standardním postupem do systému.
2) Pokud nemá XML soubor uložen ve svém PC, může si po přihlášení na svůj účet do systému ISPOP v záložce „Přehledy“ → „Přehled podaných hlášení“ po rozkliknutí detailu (sloupec „Akce“) podaného hlášení stáhnout XML data pomocí tlačítka „XML data“. Tento soubor XML uloží do svého PC a pokračuje dle bodu 1).

4. 4. 2011: Konec ohlašovacího období

31. 3. 2011 skončilo ohlašovací období pro podávání hlášení Souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a Oznámení o výpočtu poplatku, hlášení do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a dalších hlášení v oblasti životního prostředí za rok 2010. Stále je ale možné zasílat hlášení a to jak opravná, tak i řádná ohlašovací povinnost je nutné splnit, přestože zákonem určený termín pro podání hlášení již uplynul.

Z dotazů ohlašovatelů přijatých na Helpdesk ISPOP byly vybrány často kladené otázky (FAQ) vztahující se ke konci ohlašovacího období. Aktuální FAQ jsou zveřejněny na webu ISPOP zde.

31. 3. 2011: Hlášení zaslaná datovou schránkou

Z důvodu velkého počtu hlášení zaslaných datovou schránkou jsou tato hlášení vkládána na účty v ISPOP s jednodenním zpožděním. Datum podání hlášení bude shodné s datem zaslání hlášení datovou schránkou. Omlouváme se za způsobené obtíže.

29. 3. 2011: Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP

Hlášení zaslané do ISPOP může být úřady považováno za podané jen v případě, že je autorizované (je doloženo autorství tohoto elektronického dokumentu).

Formulář "Potvrzení údajů odeslaných do ISPOP" pro listinnou autorizaci hlášení naleznete po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu v záložce "Přehled podaných hlášení"  → sloupec "Akce" → rozkliknutím ikony "Zobrazit detail". V detailu hlášení klikněte na tlačítko "Potvrzení" pod tabulkou vpravo dole, zobrazíte tak požadovaný autorizační formulář. Návod na stažení potvrzení je dostupný zde.
Formulář vytiskněte, podpisem potvrďte a odešlete v listinné podobě na adresu provozovatele ISPOP:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 1174/8
100 05 Praha 10

28. 3. 2011: Vstoupila v platnost novela zákona 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

V pátek 25. 3. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jeho důsledkem je také okamžité zrušení povinnosti ohlašování souhrnné provozní evidence pro chovy zvířat doplněním textu k § 11, písm. e) zákona č. 86/2002 Sb.: „Povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů podle § 5 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb.“ (Těmi jsou provozovatelé středních nebo velkých zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.)
V praxi to znamená, že zemědělské provozovny zaměřené na chov zvířat jsou zproštěny povinnosti podávat prostřednictvím ISPOP souhrnnou provozní evidenci a oznámení o poplatku již za ohlašovací rok 2010. Přesné znění novely zákona č.25/2008 Sb. je dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra. Hlavní změny, které tato právní úprava přináší, jsou uvedeny na webu ISPOP v sekci "ISPOP" → "Související legislativa" → "Novela zákona o IRZ a ISPOP".

22. 3. 2011: Prezident podepsal novelu zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

Prezident republiky Václav Klaus podepsal 14. 3. 2011 zákon z 3. 3. 2011, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon vstoupí v platnost uveřejněním ve Sbírce zákonů (v horizontu pěti následujících dní). Jeho součástí je také okamžité zrušení povinnosti ohlašování souhrnné provozní evidence pro chovy zvířat doplněním textu k § 11, písm. e) zákona č. 86/2002 Sb.:
„povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů podle § 5 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb.“ (těmi jsou provozovatelé středních nebo velkých zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.) Další informace k novele jsou dostupné zde.

21. 3. 2011: Aktualizace manuálů pro Ohlašovatele a Ověřovatele

Manuály pro práci ve webové aplikaci ISPOP pro Ohlašovatele a Ověřovatele byly aktualizovány.
Manuál pro Ohlašovatele byl doplněn o často kladené otázky, byla rozšířena kapitola 5.4 Přidání zmocnění a kapitola 7 Administrace aplikace.
Tento manuál je k dispozici ke stažení v sekci "Chci podat hlášení" → "Manuály" nebo také zde.
Manuál pro Ověřovatele byl aktualizován podle současného stavu webové aplikace ISPOP - upravena byla především kapitola 7 Ověření hlášení.
Manuál je dostupný ke stažení v sekci "Výkon státní správy" → "Získání hlášení ke kontrole" a také zde.

18. 3. 2011: Vkládání elektronického podpisu do PDF formulářů

POZOR! Pokud ohlašovatel při registraci subjektu a podávání hlášení prostřednictvím PDF formulářů využívá zaručený elektronický podpis dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, po vložení el. podpisu do PDF formuláře se formulář uzamkne a nelze v něm provádět žádné další úpravy.
Tato funkcionalita byla nasazena z důvodu velkého množství přijatých PDF formulářů s neplatným elektronickým podpisem – podpis se stává neplatným, pokud je dokument po vložení podpisu dále editován (není zaručena integrita dokumentu).

Postup práce s PDF formulářem před odesláním do ISPOP:
1. Vyplňte údaje v PDF formuláři.
2. Zkontrolujte vyplněné údaje a proveďte on-line kontrolu stisknutím tlačítka "On-line kontrola".
3. Vložte zaručený elektronický podpis.
Nyní můžete hlášení/žádost o registraci subjektu odeslat do ISPOP.
V případě nutných oprav po vložení el. podpisu podpis z formuláře odstraňte, proveďte úpravy a el. podpis vložte znovu.

14. 3. 2011: Automatizovaná kontrola ve formuláři F_OVZ_SPOJ (Souhrnná provozní evidence a Oznámení o výpočtu poplatku)

Po přijetí formuláře F_OVZ_SPOJ je prováděna automatizovaná kontrola zahrnující logické kontroly jeho obsahu a ověření, zda byly vyplněny všechny předepsané údaje. Pokud touto kontrolou nejsou v podávaném hlášení zjištěny žádné chyby, hlášení je zaevidováno v systému ISPOP a dále zpracováváno. V opačném případě je podateli automaticky zaslán výpis zjištěných chyb a hlášení je nutno podat znovu s provedenými opravami. 

Důvodem provádění této kontroly je skutečnost, že novelizací zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákonem č. 25/2008 Sb. byly v souvislosti se zřízením systému ISPOP zrušeny kompetence ČIŽP a ORP k ověřování údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a  jejich předávání MŽP k zajištění evidence o zdrojích znečišťování (§ 46  odst. 1 písm. c) resp. § 49 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, ve znění do dne nabytí účinnosti zákona č. 25/2008 Sb.).

Z toho vyplývá, že danou novelizací zákona o ochraně ovzduší došlo k přenesení kompetencí ČIŽP a ORP k ověřování údajů SPE na MŽP jako zřizovatele a správce systému ISPOP.  Údaje ohlašované v rámci SPE jsou dále zpracovávány a využívány Ministerstvem životního prostředí resp. Českým hydrometeorologickým ústavem jako jím zřízenou příspěvkovou organizací v rámci výkonu jejich kompetencí podle právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší. Jedná se např. o vedení registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO),  vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, sestavení seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci či podávání zpráv orgánům EU. Minimalizace chybovosti podaných hlášení SPE jejich automatizovanou kontrolou prováděnou systémem ISPOP je tedy nezbytná pro zajištění řádného výkonu zákonných kompetencí MŽP resp. ČHMÚ, zahrnujících i plnění povinností ČR vůči EU.

11. 3. 2011: Změna plánované odstávky ISPOP

Odstávka plánovaná původně od pátku 11.3. (20:00) do soboty 12.3. (23:59) proběhne o den později, tj. od soboty 12.3. (20:00) do neděle 13.3. (23:59). V této době bude snížena dostupnost systému ISPOP. Omlouváme se za způsobené obtíže.

8. 3. 2011: Informace k registraci IRZ provozovny v ISPOP

Provozovatelé jsou povinni registrovat IRZ provozovnu pouze v případě, pokud se na ni vztahuje povinnost ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a daná IRZ provozovna ještě nebyla v ISPOP registrována (základní předpoklady ke vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ lze nalézt zde).
V případě, kdy Vám nevznikla ohlašovací povinnost do IRZ, není nutné registraci IRZ provozovny provádět. Oproti registracím provozoven agendy Ovzduší nedochází v případě registrací IRZ provozoven k automatickému schvalování, žádosti schvaluje provozovatel ISPOP, jedná se tedy o časově náročnější proces. Více informací k problematice IRZ lze nalézt na webových stránkách IRZ.

25. 2. 2011: Registrační údaje fyzických osob bez IČ (t.j. nepodnikajících)

POZOR!!! Pokud v registračních údajích subjektu v uživatelském účtu fyzické osoby bez IČ chybí emailová adresa, ISPOP není schopen zpracovat hlášení (on-line kontrola hlásí "Subjekt není registrován"). Toto se týká pouze registrací, které byly importovány na základě historických údajů a nikoliv nově samostatně provedených registrací ohlašovatelem (tam je emailová adresa povinným údajem). Protože tyto subjekty nemají IČ, které je unikátním identifikátorem, rozpoznává ISPOP do novely zákona č. 25/2008 Sb. subjekt této fyzické osoby podle jména, příjmení a emailové adresy, což je považováno za dostatečně unikátní kombinaci (Janů Nováků je mnoho, ale nemají stejnou emailovou adresu). U těchto osob se proto jméno, příjmení a emailová adresa musí shodovat ve všech podávaných hlášeních s registračními údaji tak, aby došlo ke korektnímu zpracování těchto hlášení.

25. 2. 2011: Upozornění - podání hlášení

1. Příjem hlášení s příponou .ZIP, .ARJ, .RAR
Příjem hlášení komunikačními kanály (e-Podatelna, datová schránka) je možný pouze v datovém formátu XML (který je definován datovým standardem ISPOP - šablonou XSD) a dále ve formátu PDF - ale v tomto případě pouze soubory PDF, které obsahují XML vrstvu validní rovněž podle zveřejněných XSD šablon - t.j. PDF uložené z formulářů ADOBE z účtů ISPOP, nikoliv např. PDF soubory vytvořené na skenerech nebo jiné soubory vzniklé skenováním (např. JPG). Datové formáty archivů .ZIP, .ARJ, .RAR rovněž neodpovídají zveřejněnému datovému standardu (přestože mohou obsahovat validní XML soubory). Takto zaslaná hlášení neodpovídají požadavku § 4 odst. 3 zákona 25/2008 Sb. na podání hlášení v datovém standardu ISPOP a nebudou do ISPOP přijaty (datový standard ISPOP popisuje datový formát souborů přijímaných v ISPOP - tento standard je definován zveřejněním šablony ve formátu XSD, která popisuje přijímaný XML dokument).

2. Zaručený elektronický podpis vložený do těla e-mailu ("podpis připojený k emailu")
Na základě § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí je pro autorizované zpracování hlášení v systému ISPOP nutné elektronicky podepsat kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisem každý elektronický dokument reprezentující hlášení nebo registraci, nikoliv emailovou zprávu. Připojení zaručeného elektronického podpisu, který odpovídá požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí být učiněno neoddělitelně od dokumentu, ke kterému je vyjadřováno autorství. Validní elektronický podpis vyjadřuje autorství k dokumentu a dále zaručuje jeho integritu (t.j. že s ním po připojení podpisu nikdo nemanipuloval, neměnil obsah). Takto "autorizovaný" dokument je dále v ISPOP k dispozici všem účastníkům agendy a je zajištěna jeho validita.

Zaručený elektronický podpis, připojený k tělu emailu, nikoliv přímo k souborům reprezentujícím jednotlivá hlášení nebo registraci, odpovídá analogicky situaci, kdy je v listinné podobě podepsána obálka, obsahující řadu dokumentů, které ale podepsány nejsou. Po vynětí z obálky se jedná o nepodepsané (nepotvrzené) dokumenty.

24. 2. 2011: Novela zákona o IRZ a ISPOP

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 2. 2. 2011 návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dne 3. 3. 2011 je plánováno projednání novely zákona v Senátu ČR. Podrobné informace o průběhu novelizace naleznete na stránkách Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zde. Další informace jsou dostupné na webových stránkách ISPOP zde.

24. 2. 2011: Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP

Na stránce "Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP" jsou dostupné informace, které by měly ohlašovatelům usnadnit rozhodnutí, zda jim vznikla za danou provozovnu povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP.

Na stránce "Seznam ohlašovacích povinností" jsou uvedeny všechny ohlašovací povinnosti, které lze plnit prostřednictvím ISPOP. Dále jsou zde uvedeny termíny podání těchto hlášení, právní předpisy vztahující se k dané ohlašovací povinnosti a úřady pověřené kontrolou těchto hlášení.

Další informace k jednotlivým agendám jsou v sekci "Chci podat hlášení" na stránkách "Hlášení - Ovzduší", "Hlášení - IRZ", "Hlášení - Odpady" a "Hlášení - Voda".

Časté otázky k ISPOP jsou uveřejněny na stránce "Často kladené otázky (FAQ)".

V případě, že jste odpověď na Vaší otázku k ISPOP nenalezli na webu ISPOP (a v případě agendy ovzduší také na webu ČHMÚ), můžete kontaktovat Helpdesk ISPOP.

19. 2. 2011: Ve formulářích F_OVZ_SPOJ jsou již vložena historická hlášení

V účtech ohlašovatelů v ISPOP jsou již k dispozici formuláře s předvyplněnými historickými údaji hlášení ovzduší, která byla v minulosti předávána v listinné podobě příslušným orgánům ochrany ovzduší. V praxi to znamená, že ohlašovatelé mohou svá hlášení pouze doplňovat a nemusí nově zakládat jednotlivé listy formuláře F_OVZ_SPOJ. Postup vyplnění formuláře po migraci dat je dostupný ke stažení zde.

Další informace naleznete v sekci "Často kladené otázky (FAQ)" → "Hlášení - Ovzduší".

17. 2. 2011: Informace k hlášení F_OVZ_RL a F_OVZ_PO

Informace k podávání hlášení F_OVZ_RL (Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) a F_OVZ_PO (Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů) jsou dostupné na webových stránkách MŽP zde. Kalkulačka pro přepočet množství vícesložkových chladiv na množství jednotlivých složek je dostupná zde.

16. 2. 2011: Informace o konverzi plných mocí a přidání zmocnění

Při zařizování konverzí plných mocí na Czech POINTech je nutné konvertovat každou plnou moc zvlášť, tj. jedna vazba zmocnitel - zmocněnec. Každá jednotlivá konvertovaná plná moc musí obsahovat vlastní ověřovací doložku.
Při přidání zmocnění v účtu zmocněnce je možné přidat pouze jednu konvertovanou plnou moc k jednomu zmocniteli (jeden soubor = jedna konvertovaná plná moc).
Není možné přikládat soubor, který obsahuje více plných mocí. Taková zmocnění musí být v systému zamítnuta. Podrobné informace ke zplnomocnění naleznete v sekci "Chci podat hlášení" → "Plná moc".

15. 2. 2011: Odesílání hlášení do datové schránky tlačítkem "Odeslat do ISDS"

Na straně provozovatele informačního systému datových schránek došlo ke změně webové služby pro odesílání dat. Z tohoto důvodu v PDF formulářích dočasně nefunguje tlačítko "Odeslat do ISDS".
Soubor s formulářem ve formátu PDF ale můžete uložit na disk a odeslat přímo z Vaší datové schránky do datové schránky "ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)", zkratka (ID): 5eav8r4. O opětovném zprovoznění tlačítka "Odeslat do ISDS" budete informováni na těchto webových stránkách.

11. 2. 2011: Řešení problémů s přístupovými údaji do ISPOP

V sekci "ISPOP" → "Často kladené otázky (FAQ)" → "Přístupové údaje do ISPOP" byly uveřejněny odpovědi na časté otázky týkající se problémů s přístupovými údaji, např. nemožnost přihlášení do systému ISPOP na zaslané přístupové údaje, ztráta přístupových údajů do ISPOP, nebo platnost přístupových údajů z roku 2010.

9. 2. 2011: Přidávání plných mocí do systému ISPOP

Přidávání plných mocí do systému ISPOP provádí Zmocněnec (externí subjekt) a nikoliv Zmocnitel (subjekt, za který podává Zmocněnec hlášení). Zmocněnec se zaregistruje v systému ISPOP a poté vytváří vazbu mezi svým subjektem a subjektem Zmocnitele v ISPOP. Tato vazba je schvalována provozovatelem ISPOP na základě doložené plné moci. Plná moc musí mít všechny náležitosti dané platnými právními předpisy. Podrobné informace ke zplnomocnění naleznete v sekci "Chci podat hlášení" → "Plná moc".

7. 2. 2011: Upozornění - Registrace provozovny

Při registraci provozoven je nutné striktně odlišovat, zda se jedná o registraci IRZ provozovny či provozovny agendy OVZDUŠÍ. Po přihlášení do uživatelského účtu, v záložce „Správa provozoven“ → “Přidání provozovny“ proveďte správný výběr typu provozovny; u položky výběru „Typ provozovny“ je vždy přednastaveno „IRZ“ - tato skutečnost Vám ještě nezakládá povinnost hlásit do IRZ a může vést k nesprávné registraci provozovny (viz obrázek zde). Před odesláním vyplněných údajů je nutné zvážit, zda jste vyplnili žádost o registraci provozovny k odpovídající agendě:
- Za účelem ohlášení v rámci agendy ovzduší je nutné u „Typ provozovny“ provést volbu „Ovzduší“.
- Za účelem ohlášení v rámci agendy IRZ je nutné u „Typ provozovny“ provést volbu „IRZ“.
- V případě ostatních hlášení (např. Hlášení o produkci a nakládání s odpady apod.) se registrace provozoven pro účely ohlášení neprovádí.

Další informace k provozovnám IRZ naleznete v sekci "ISPOP" → "Často kladené otázky (FAQ)" → "Provozovna IRZ".

1. 2. 2011: Upozornění - Podávání hlášení F_VOD_61_2003

Při podávání hlášení F_VOD_61_2003 prostřednictvím ISPOP za více zařízení je nutné vyplnit za každé zařízení na první straně pole "Popis zařízení" tak, aby byl uvedený popis zařízení jednoznačný. V případě, že se obsah pole "Popis zařízení" v několika formulářích shoduje, jsou tato hlášení vyhodnocena jako duplicitní, tzn. opravná.
Příklad správně i nesprávně vyplněného pole "Popis zařízení" je zde.

1. 2. 2011: Přístupové údaje pro ověřovatele

Ověřovatelům byly dopisem zaslány přístupové údaje správce do webové aplikace ISPOP. Správce má oprávnění vytvářet a rušit přístupové údaje jednotlivých uživatelů. 

Další informace jsou dostupné  sekci "Výkon státní správy".

1. 2. 2011: Manuál pro ohlašovatele a ověřovatele

Manuál pro ohlašovatele je dostupný ke stažení v sekci "Chci podat hlášení" → "Manuály" a také zde.

Manuál pro ověřovatele a recenzenty je k dispozici v sekci "Výkon státní správy" → "Získání hlášení ke kontrole" a také zde.

28. 1. 2011: Povolení vyskakovacích oken a JavaScriptu pro stažení PDF formulářů a jejich správné fungování

Pro stažení PDF formuláře je nutné v internetovém prohlížeči povolit otevírání tzv. vyskakovacích oken. Návod popisující postup povolení vyskakovacích oken v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox je dostupný zde.

Pro správné fungování PDF formulářů je nutné mít v programu Adobe Reader povolený JavaScript. JavaScript je možné povolit buď v Adobe Reader, nebo v internetovém prohlížeči (např. v Internet Explorer). Postup povolení JavaScriptu přímo v okně internetového prohlížeče a také v programu Adobe Reader je dostupný zde.

25. 1. 2011: Spuštění zabezpečené komunikace prostřednictvím protokolu HTTPS

Na serveru ISPOP byla spuštěna zabezpečená komunikace prostřednictvím protokolu HTTPS.

ISPOP disponuje webovým certifikátem PostSignum od České pošty. Certifikáty PostSignum jsou automaticky přijímány v prohlížeči Internet Explorer, nikoliv však v prohlížečích Mozilla Firefox nebo Opera, které připojení identifikují jak nedůvěryhodné.

Pro zobrazení webových stránek ISPOP je nutné v prohlížečích Mozilla Firefox a Opera povolit připojení k serveru ISPOP. Návod pro přijmutí certifikátu ISPOP v těchto prohlížečích je dostupný zde.

24. 1. 2011: Registrační formulář - fyzické osoby podnikající podle zvláštního zákona

Fyzické osoby podnikající podle zvláštního zákona (živnostenský zákon) tzn. disponují IČ (identifikačním číslem), vybírají na začátku registračního formuláře druhou položku - Fyzická osoba podnikající dle zvláštního zákona - náhled zde. V případě, kdy fyzická osoba podnikající dle zvláštního zákona zaškrtne v registračním formuláři kolonku Fyzická osoba, bude žádost o registraci zamítnuta.

24. 1. 2011: Informace k zasílání protokolů o měření emisí

Protokoly o měření emisí dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší  se nepodávají prostřednictvím ISPOP, ale po předchozí dohodě místně příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Děkujeme za pochopení.

24. 1. 2011: Ministerstvo zveřejnilo datové standardy pro ohlašování za rok 2011

Na základě  § 4, odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů vydává Ministerstvo životního prostředí  datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP za rok 2011. Datové standardy  (také pro ohlašování za rok 2010) najdete zde.

21. 1. 2011: V účtech ohlašovatelů jsou již vloženy provozovny dle zákona o ochraně ovzduší

V účtech ohlašovatelů v ISPOP jsou již vloženy provozovny dle zákona o ochraně ovzduší.  Prosíme ohlašovatele, aby si ve svém účtu zkontrolovali údaje o provozovnách.

Od nabytí  účinnosti vyhlášky č. 205/2009 Sb. přiděluje identifikační číslo provozovny (IČP) ISPOP (nikoliv KÚ nebo ORP). Každé  IČP, za které se podává hlášení, musí být v systému registrováno k příslušnému IČ (subjektu). Pokud nebude v systému vazba IČ a IČP nalezena, nebude hlášení do systému přijato. V případě, že bude nutné měnit IČP, si ohlašovatel založí novou provozovnu s novým IČP s vazbou na IČ ohlašovatele.

18. 1. 2011: Změna údajů u subjektu v uživatelských účtech

V uživatelských účtech v systému ISPOP je dostupná možnost editace údajů u subjektu v záložce "Správa subjektu" ⇒ "Změna subjektu". Prosíme uživatele, aby v případě potřeby změnili název subjektu a další údaje (právní formu, e-mailovou adresu a telefonní číslo).

17. 1. 2011: Nastavení internetového prohlížeče pro správné fungování webové aplikace ISPOP

Některým uživatelům v intranetových sítích, které využívají proxy servery, se nezobrazuje korektně okno pro přihlášení do webové aplikace ISPOP. Návod pro nastavení internetového prohlížeče Internet Explorer a Mozilla Firefox naleznete zde.

11. 1. 2011: Informace pro provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší

Koncem roku 2010 byly z CENIA do datových schránek a poštou rozeslány přístupové údaje pro ohlašování poplatků podle § 19 zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Administrativní chybou byly tyto přístupové údaje rozeslány také některým provozovatelům malých zdrojů, které jsou v evidenci městských úřadů a magistrátů vykonávajících zároveň činnost úřadů obcí s rozšířenou působností.

Prosíme, považujte toto přidělení přístupových údajů za bezpředmětné. Podle platné legislativy ohlašují provozovatelé malých zdrojů poplatky i nadále standardním způsobem (listinně) zasláním příslušnému úřadu obce.

Za chybu a způsobené komplikace se omlouváme.

7. 1. 2011: Informace pro provozovatele středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší

Provozovny, které budou ohlašovat souhrnnou provozní evidenci a oznámení o poplatku zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2010 budou mít k dispozici předvyplněné formuláře F_OVZ_SPOJ na svých účtech k 15. 1. 2011.  

Seznam stávajících provozoven dle zákona o ovzduší je dostupný ke stažení zde.

Důležité upozornění:

Provozovny, které již mají v tomto seznamu prostřednictvím ISPOP přidělené IČP nelze registrovat jako nové provozovny a používat pro jejich ohlášení jiné IČP než v seznamu uvedené.

Viz text vysvětlivky v položce Identifikační číslo provozovny (IČP) v příloze č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.:

„Identifikační číslo provozovny (IČP) - označení provozovny, ve které je provozován jeden nebo více zdrojů znečišťování ovzduší. IČP je přidělováno prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.“

5. 1. 2011: Informace pro ohlašovatele o výhodách používání elektronického podpisu

Elektronický podpis je elektronický identifikační údaj autora (odesílatele), který je připojen k elektronickému dokumentu.

Elektronický podpis zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autority) integritu a autenticitu dat.

V české legislativě je elektronický podpis (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) označovaný termínem zaručený elektronický podpis.

Pro elektronickou komunikaci s institucemi veřejné správy, a v tomto případě i se systémem ISPOP, je nutné použít zaručený elektronický podpis poskytovaný některou z certifikačních autorit České republiky.

V aplikaci ISPOP je možné využít  zaručený elektronický podpis při odesílání elektronických dokumentů – registrace subjektu a hlášení.

Elektronicky podepsaná registrace subjektu – po přijetí elektronicky podepsané registrace subjektu proběhne kontrola e-podpisu, registrace je schválena a poté odešle ISPOP na kontaktní adresu uvedenou v žádosti o registraci subjektu e-mail s přístupovými údaji k účtu uživatele.    &nbs;

Elektronicky podepsané hlášení – po přijetí elektronicky podepsaného hlášení proběhne kontrola e-podpisu a poté je hlášení bez prodlevy autorizováno, tzn. po potvrzení autorství je přijato systémem. Pokud je registrace či hlášení podepsáno elektronicky, neprobíhá autorizace dodatečně, ale informace o autorství je uložena přímo v elektronickém dokumentu.

Pro přijetí do aplikace ISPOP musí být elektronický podpis:

1. zřízen některou ze 3 certifikačních autorit
2. vázán k danému subjektu – IČ v podpisu musí odpovídat IČ subjektu (výjimkou jsou externí zmocněnci, kteří jsou povinni doložit zmocnění plnou mocí)
3. přiložen až po všech úpravách v dokumentu (jestliže po vložení e-podpisu byly v dokumentu provedeny nějaké úpravy, je tím podpis zneplatněn a dokument nebude autorizován).


Výhody elektronického podpisu
okamžitá autorizace (souhlas, schválení zaslaného dokumentu) – při použití zaručeného elektronického podpisu nemusí ohlašovatel tisknout listinné potvrzení a  zajišťovat podpis oprávněné osoby; ohlašovatel je ušetřen následné návštěvy České pošty spojené s odesláním listinného potvrzení
časová úspora - v případě použití zaručeného elektronického podpisu nevzniká po odeslání dokumentu časová prodleva způsobená nutným zasláním listinného potvrzení a následnou kontrolou operátorem ISPOP (kontrola spočívá ve spárování podaného elektronického dokumentu s listinnou autorizací)
elektronický podpis je nenapodobitelný, protože prostředky potřebné pro elektronické podepisování můžou být výhradně kontrolovány podepisující se osobou.
Více informací o výhodách používání elektronického podpisu naleznete zde.