Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

ISPOP

Informace pro uživatele webových služeb ISPOP

Od 1. 9. 2016 bude v důsledku novely zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP zrušena autorizace zaslaných hlášení. Validní hlášení bude autorizováno automaticky, bude však probíhat kontrola příslušnosti odesílatele hlášení k danému subjektu ohlašovatele.

Doporučujeme proto pro odesílání hlášení do ISPOP využívat webovou službu http://www.ispop.cz/ispop/ispop-ws/wsdl/hlaseniupload/v20130505/hlaseniupload.wsdl, která umožní kontrolovat příslušnost uživatele k subjektu ohlašovatele již při odesílání hlášení.

Při využívání původní webové služby http://www.ispop.cz/ispop/ispop-ws/documentInput/v20110901/v20110901-documentInputWsdl.wsdl bude kontrola na příslušnost k subjektu probíhat až po přijetí dokumentu systémem.

Všechny dostupné webové služby naleznete v sekci TECHNICKÉ POŽADAVKY, záložka Webové služby ISPOP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

Dne 5. 8. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2016.

Novela přinesla 3 hlavní změny:

Zrušení autorizace hlášení, zaslaných do ISPOP

  • U všech hlášení zaslaných od 1. 9. 2016 do ISPOP bude probíhat autorizace automaticky. Nebude tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn.
  • Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení!
  • Více informací k autorizaci naleznete zde.
  • POZOR! Autorizace registračních formulářů zůstává zachována!

 

 Změna v ohlašování agendy IRZ

  • Hlášení IRZ bude v roce 2017 podávat pouze ten, kdo:

      - provozuje E-PRTR činnost dle přílohy č. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006;

      - provozuje „Činnosti podle § 3 odst. 2”, uvedené v příloze zákona č. 25/2008 Sb., které jsou nad rámec E-PRTR činností.

  • Více informací k ohlašování IRZ naleznete zde.

 

Zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP

  • Novela ruší možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP.
  • Více informací k plným mocem naleznete zde.

Se svými dotazy se, prosím, obracejte na písemnou podporu EnviHELP (helpdesk.cenia.cz) nebo na telefonní linku 267 125 267 (PO+ST, 9-12hod).

UPOZORNĚNÍ! Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP (zákon č. 255/2016 Sb.):
  • POUZE zúžila okruh ohlašovatelů IRZ, kteří provozují činnost relevantní z hlediska ohlašování do IRZ; ohlašované úniky/přenosy a ohlašovací prahy novela nemění.
  • NEMĚNÍ ohlašovací povinnost dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; novela nemá vliv na podmínky uvedené v zákoně o odpadech, za kterých vzniká povinnost podávat Hlášení o produkci a nakládání s odpady F_ODP_PROD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení datových standardů pro ohlašování v roce 2017

Dne 15. 8. 2016 byla zveřejněna třetí sada datových standardů pro ohlašování v roce 2017. Popisy datových standardů a samotné datové standardy naleznete v záložce Datové standardy či na Portálu veřejné správy.

Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2016

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

F_ODP_DO

Dopravce odpadů

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

Datové standardy vyhlášené k 29. 7. 2016

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2016

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

F_VOD_OV

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

F_VOD_PV

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha