Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Datové standardy pro rok 2016

Obecné informace k datovým standardům pro rok 2016

Datové standardy pro rok 2016 platí pro ohlašování v roce 2017. Datový standard slouží ohlašovatelům k registraci a k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutností použít formuláře PDF v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společnou část šablony (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti, agendovou část šablony F_ODP_common, F_VOD_common a F_OVZ_common a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

 

Datové standardy pro ohlašování povinnosti v oblasti životního prostředí byly vyhlášeny v termínech:

 • 30. 6. 2016 - pro průběžné evidence (F_VOD_38_4, F_ODP_PCB, F_ODP_DO a F_ODP_ZARIZENI);
 • 29. 7. 2016 - pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem podání 31. 1. 2017 (F_VOD_ODBER_PODZ,  F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI a F_VOD_AKU);
 • 15. 8. 2016 - pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, obalů a vod s termínem podání 15. 2. 2017 (odpady - F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, obaly - F_OBL_RV, voda - F_VOD_PV, F_VOD_OV;
 • 30. 9. 2016 - pro ohlašovací povinnosti agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům s termínem podání 31. 3. 2017 (ovzduší - F_OVZ_RL, F_OVZ_PO, F_OVZ_POPL, F_OVZ_SPE, IRZ - F_IRZ, roční zprávy - F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT a F_ODPRZ_PNEU).

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

 

Datový standard pro registraci subjektu do ISPOP

Registrace subjektu

 Datový standard

datový standard pro podání registrace

XSD

Společné části XSD

Popis společné části datového standardu XSD

Datový standard

 Popis datového standardu

průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisu

XSD

PDF

elementy společné pro agendu voda

XSD

PDF

elementy společné pro agendu odpadů

XSD

PDF

elementy společné pro agendu ovzduší

XSD

PDF

Aktualizace

 • 15. 8. 2016 = změna XSD společné části common a F_ODP_common a popisu datového standardu společné části common, F_VOD_common a F_ODP_common;
 • 31. 8. 2016 = změna popisu datového standardu F_ODP_PROD;
 • 26. 9. 2016 = změna popisu datového standardu pro formulář F_VOD_OV;
 • 30. 9. 2016 = změna popisu datového standardu společné části common a F_ODP_common;
 • 16. 2. 2017 = změna souboru XLS u F_VOD_38_4;
 • 11. 9. 2017 = změna XSD společné části common;
 • 12. 10. 2017 = změna popisu datového standardu a XSD pro F_ODP_ZARIZENI.

Datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP

Uvedené datové standardy jsou vyhlášené dle zákona č. 25/2008 Sb. a jsou určené pro ohlašování v roce 2017. Příslušné ohlašovací povinnosti lze zpracovat v PDF formulářích – jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu. Formuláře budou k dispozici v účtech registrovaných uživatelů (po přihlášení do systému ISPOP) koncem roku 2016.

Agenda

Název formuláře / Ohlašovací povinnost

Datový standard

Popis datového standardu

F_VOD_38_4

 

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

XSD

XLS

PDF

 

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech a zařízeních u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD PDF
F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

 XSD   PDF
F_ODP_DO Dopravce odpadů

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

 XSD   PDF
F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

XSD PDF
F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD PDF
F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

XSD PDF
F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

XSD PDF
F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

XSD PDF
F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

XSD PDF
F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

XSD PDF
F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhláška č. 641/2004 Sb.

XSD PDF
F_VOD_OV

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění)

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

XSD PDF
F_VOD_PV Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za odběr podzemní vody (podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění)

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

XSD PDF
F_OVZ_SPE

Souhrnná provozní evidence

§ 17, odst. 3, písm. c) zákon č. 201/2012 Sb.

XSD PDF
F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

§ 15, odst. 8 zákon č. 201/2012
XSD PDF
F_OVZ_PO

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů 

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 Sb.
XSD PDF
F_OVZ_RL Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. /  příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb.

XSD PDF
F_ODPRZ_VOZ Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

XSD PDF
F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4
XSD PDF
F_ODPRZ_BAT Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

XSD PDF
F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3
XSD PDF
F_IRZ

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.
XSD PDF

Číselníky pro XSD

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Číselníky