Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Datové standardy pro rok 2015

Vyhlášení datových standardů pro formuláře F_ODP_ZARIZENI a F_ODP_DO

Dnem 8. 4. 2016 jsou vyhlášeny datové standardy pro splnění ohlašovacích povinností dle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích právních předpisů. Od tohoto dne jsou také v ISPOP všem registrovaným uživatelům s vazbou na subjekt ohlašovatele dostupné formuláře pro splnění těchto ohlašovacích povinností, a to F_ODP_ZARIZENI - Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona (příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a F_ODP_DO - Dopravce odpadů (příloha č. 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy vyhlášené k 8. 4. 2016 určené pro ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství s termínem podání do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení jsou k dispozici v záložce Technické požadavky -Datové standardy.

Vyhlášení datových standardů předcházelo vydání Sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, jehož obsah si můžete zobrazit níže:

Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 - formulář F_ODP_PROD
Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 - formuláře F_ODP_ZAR, F_ODP_SKL a F_ODP_DO

Obecné informace k datovým standardům pro rok 2015

Datové standardy pro rok 2015 platí pro ohlašování v roce 2016. Datový standard slouží ohlašovatelům k registraci a k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutností použít formuláře PDF v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společnou část šablony (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti, agendovou část šablony F_ODP_common, F_VOD_common a F_OVZ_common a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

 

Datové standardy pro ohlašování povinnosti v oblasti životního prostředí byly vyhlášeny v termínech:

  • 30. 6. 2015 - pro průběžné evidence (F_VOD_38_4 a F_ODP_PCB);
  • 31. 7. 2015 - pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem podání 31. 1. 2016 (F_VOD_ODBER_PODZ,  F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI a F_VOD_AKU);
  • 14. 8. 2015 - pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, obalů a vod s termínem podání 15. 2. 2016 (odpady - F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, obaly - F_OBL_RV, voda - F_VOD_PV, F_VOD_OV)
  • 30. 9. 2015 - pro ohlašovací povinnosti agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům s termínem podání 31. 3. 2015 (ovzduší - F_OVZ_RL, F_OVZ_PO, F_OVZ_POPL, F_OVZ_SPE, IRZ - F_IRZ, roční zprávy - F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT a F_ODPRZ_PNEU), a pro ohlašovací povinnost hlášení o produkci a nakládání s odpady s termínem podání 15. 2. 2016 (odpady - F_ODP_PROD).

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

 

Datový standard pro registraci subjektu do ISPOP

Registrace subjektu

 Datový standard

datový standard pro podání registrace

XSD

Společné části XSD

Popis společné části datového standardu XSD

Datový standard

 Popis datového standardu

průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisu

XSD

PDF

elementy společné pro agendu voda

XSD

PDF

elementy společné pro agendu odpadů

XSD

PDF

elementy společné pro agendu ovzduší XSD PDF

Aktualizace

  • 30. 9. 2015 = změna popisu datového standardu pro formulář F_VOD_OV a společné části F_ODP_common
  • 7. 1. 2016 = změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common
  • 12. 2. 2016 = změna datového standardu, změna popisu datového standardu pro formulář F_IRZ a změna u agendových číselníků TB_FC_IRZ_NON_EPRTR_CAT_112015.csv a TB_FC_IRZ_NON_EPRTR_112015.csv
  • 8. 4. 2016 = vyhlášeny datové standardy pro formuláře F_ODP_ZARIZENI (Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona) a F_ODP_DO (Dopravce odpadů); pro formulář F_ODP_ZARIZENI byly současně zveřejněny nové číselníky - Katalog odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely (Tabulka č. 1,  Přílohy č. 20, vyhlášky č. 383/2001 Sb.)
  • 26. 9. 2016 = změna popisu datového standardu pro formulář F_VOD_OV

Datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP

Uvedené datové standardy jsou vyhlášené dle zákona č. 25/2008 Sb. a jsou určené pro ohlašování v roce 2016. Příslušné ohlašovací povinnosti lze zpracovat v PDF formulářích – jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu. Formuláře jsou k dispozici v účtech registrovaných uživatelů po přihlášení do systému ISPOP.

Agenda

Název formuláře / Ohlašovací povinnost

Datový standard

Popis datového standardu

F_VOD_38_4

 

 

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

 

odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

XSD

XLS

PDF

 

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech a zařízeních u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech; § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD PDF
F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

XSD PDF
F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD PDF
F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

XSD PDF
F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

XSD PDF
F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

 

XSD PDF
F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

XSD PDF
F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhláška č. 641/2004 Sb.

XSD PDF
F_VOD_PV Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

XSD PDF
F_VOD_OV

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

XSD PDF
F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

§ 15, odst. 8 zákon č. 201/2012

XSD
PDF
F_OVZ_SPE

Souhrnná provozní evidence

§ 17, odst. 3, písm. c) zákon č. 201/2012 Sb.

 XSD  PDF
F_OVZ_PO

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů 

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 Sb.
 XSD  PDF
F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. /  příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb.

 XSD  PDF
F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5 

 XSD  PDF
F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

 XSD  PDF
F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3 

 XSD  PDF
F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

vyhl. č. 465/2013 Sb. - příloha č. 2

 XSD  PDF
F_IRZ

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.

 XSD  PDF
F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

 XSD  PDF
F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

 XSD   PDF
F_ODP_DO Dopravce odpadů

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

 XSD   PDF

Číselníky pro XSD

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Číselníky