Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Datové standardy pro rok 2012

Obecné informace k datovým standardům pro rok 2012

Datové standardy pro rok 2012 platí pro ohlašování od 1.1.2013. Datový standard slouží ohlašovatelům k registraci a k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn. nemusí se použít formuláře PDF v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společné části šablon (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti -> F_ODP_common pro ohlašovací povinnosti F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODP_SKL, F_ODP_ZAR, F_ODP_DO, F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_ZPETODB; F_OVZ_common pro ohlašovací povinnosti F_OVZ_SPOJ, F_VOZ_PO a F_OVZ_RL a F_VOD_common pro F_VOD_38_4, F_VOD_OV/PV) a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti. Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě §7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle §4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

 

Aktualizace

- 1. 2. 2013 = změna popisu datového standardu pro formulář F_OVZ_SPOJ

- 14.1. 2013 = upraven číselník CisODP_KatalogOdpadu_20121220.csv: upraveny názvy odpadů dle platné legislativy

- 11.1. 2013 = upraven číselník CisOVZ_NazevZdroje_L3.csv: doplněny chybějící položky s kódy 202407, 203201, 203202, 203304, 203602, 204131, 204132, 204160, 204800, 207101

- 3.12.2012 = upraven číselník CisOVZ_NazevZdroje_L3.csv: doplněny chybějící položky s kódy 202228, 202310, 202320, 202330, 202331, 202401, 202402; upraven číselník CisOVZ_Paliva_L23.csv: upraveny názvy u položek s kódy 201, 202, 203, 204

- 21.11.2012 = v datovém standardu F_VOD_common doplněn nepovinný údaj DIČ

- 23.10.2012 =  upraven číselník CisOVZ_NazevZdroje_L3.csv pro KOD = 200000 původní hodnota NAZEV = "Zdroje nevyjmenované podle  § 3 NV 615/2006" upravena na "Zdroje nevyjmenované (body 11.1. až 11.9.přílohy č. 2 k zák. č. 201/2012)"; současně informace doplněna také do popisu datového standardu pro formulář F_OVZ_SPOJ

- 18.10.2012 = v datovém standardu  F_ODP_PROD_AV změněn element <xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp" />  - umístění elementu neumožňuje zadat v rámci jednoho pořadového čísla různou kategorii odpadu

- 17.10.2012 = přidána XLS tabulka k datovému standardu pro formulář F_VOD_38_4

- 4.10.2012 = opraven číselník Cis_UTJ.csv - chyba v počtu exportovaných položek - 1 000 ks na správných 13 107 ks; přejmenovány číselníky z CisPCBDruhZarizeniPCB.csv na CisPCB_DruhZarizeniPCB.csv a z CisPCBProvozniKapalina.csv na CisPCB_ProvozniKapalina.csv

- 1.10.2012 = změna popisu datového standardu pro formulář F_OVZ_SPOJ

 

Datový standard pro registraci subjektu do ISPOP

Registrace subjektu

Datový standard

datový standard pro podání registrace

XSD

 

Společné části XSD

Popis společné části datového standardu XSD

Datový standard

Popis datového standardu

průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisu

XSD

PDF

elementy společné pro agendu voda

XSD

PDF

elementy společné pro agendu odpadů

XSD

PDF

elementy společné pro agendu ovzduší

XSD

PDF

Datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP

Uvedené datové standardy jsou vyhlášené dle zákona č. 25/2008 Sb. a jsou určené pro ohlašování v roce 2013. Příslušné ohlašovací povinnosti lze zpracovat v PDF formulářích – jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu. Formuláře jsou k dispozici v účtech registrovaných uživatelů po přihlášení do systému ISPOP.


 

Název formuláře

Ohlašovací povinnost

Datový standard

Popis datového standardu

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu na základě § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

 

XSD

XLS

PDF

F_ODP_ZAR Zařízení na využívání a odstraňování odpadů - § 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22 XSD PDF
F_ODP_DO Dopravce odpadů - § 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27 XSD PDF

F_ODP_SKL

Skládky odpadů - § 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23  XSD

PDF

F_ODP_PCB Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech a zařízeních u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech; § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2 XSD

 
PDF
F_VOD_PV

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)
§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

XSD PDF
F_VOD_OV Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění
§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha
XSD PDF
F_OBL_RV Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence; vyhl. č. 641/2004 Sb. XSD PDF
F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20
XSD PDF
F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

XSD PDF
F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

XSD PDF
F_ODPRZ_VOZ Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech  XSD  PDF
F_ODPRZ_EL Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4
 XSD PDF
F_ODPRZ_ZPETODB Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok
§ 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19
 XSD PDF
F_OVZ_RL Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) vyhláška 257/2012 Sb. - příloha č. 3  XSD PDF
F_OVZ_PO

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony - vyhl. č. 257/2012 Sb. - příloha č. 2

XSD PDF
F_OVZ_SPOJ Oznámení o výpočtu poplatku dle § 41 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a ohlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší  XSD PDF
F_IRZ Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.
 XSD PDF

Číselníky pro XSD

 

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v xsd je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Seznam použitých číselníků

Číselníky