Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Datové standardy pro rok 2011

Obecné informace k datovým standardům

Datový standard slouží ohlašovatelům k registraci a k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn. nemusí se použít formuláře PDF v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společné části šablon (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti -> F_ODP_common pro ohlašovací povinnosti F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODP_SKL, F_ODP_ZAR, F_ODP_DO; F_OVZ_common pro ohlašovací povinnosti F_OVZ_SPOJ, F_VOZ_PO a F_OVZ_RL a F_VOD_common pro F_VOD_38_4, F_VOD_OV/PV) a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti. Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě §7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle §4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datový standard - registrační formulář

 Název formuláře

Datový standard

Registrační formulář

XSD

 

Společné části XSD

Popis společné části datového standardu XSD

Datový standard

Popis datového standardu

průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisu

XSD

PDF

elementy společné pro agendu voda

XSD


elementy společné pro agendu odpady

XSD

PDF

elementy společné pro agendu ovzduší

XSD

PDF

 

Datový standard pro agendu odpadového hospodářství

Doporučený datový standard pro odpadové hodpodářství s termínem ohlašovací povinnosti 15. 2. 2012

Následující evidence odpadářské agendy (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODP_SKL, F_ODP_DO, F_ODP_ZAR se nezpracovávají ve formulářích PDF v účtech ohlašovatelů, ale prostřednictvím webových formulářů (hlášení za rok 2011 je možné vyplnit v roce 2012). Použití této aplikace zaručuje zpracování hlášení v datovém standardu vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí.

 Název formuláře

 Ohlašovací povinnost

 Datový standard

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady - § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

 

 

 

Datový standard ODPADY (PDF)

 

XSD šablona

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady - § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

F_ODP_ZAR

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů - § 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

F_ODP_DO

Dopravce odpadů - § 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

F_ODP_SKL

Skládky odpadů - § 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23

 

Datový standard pro agendu odpadového hospodářství

Alternativní datový standard pro odpadové hodpodářství s termínem ohlašovací povinnosti 15. 2. 2012 

Název formuláře

Ohlašovací povinnost

Datový standard

Popis datového

standardu

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady - § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

XSD - 15. 8. 2011 PDF

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady - § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

XSD - 15. 8. 2011

XSD - 23. 11. 2011

PDF

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

XSD - 15. 8. 2011 PDF

F_ODP_ZAR

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů - § 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

XSD - 30. 6. 2011

XSD - 15. 8. 2011

XSD - 23. 11. 2011

 

F_ODP_DO

Dopravce odpadů - § 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

XSD - 30. 6. 2011

XSD - 15. 8. 2011

XSD - 23. 11. 2011

 

F_ODP_SKL

Skládky odpadů - § 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23

XSD - 30. 6. 2011 

XSD - 23. 11. 2011

 

Pro ohlašovací povinnosti uvedené v této tabulce nejsou k dispozici PDF formuláře v elektronických účtech ohlašovatelů.

Informace k podávání hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2012 naleznete v záložce Ohlašování v roce 2012. 

 

Datové standardy pro jednotlivá hlášení

Název formuláře

Ohlašovací povinnost

Datový standard

Popis datového standardu

F_VOD_38_4

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu na základě § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

XSD - 30. 6. 2011

XSD - 15. 8. 2011

XSD - 23. 11. 2011

 

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech; § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD - 30. 6. 2011

XSD - 23. 11. 2011

 

F_VOD_PV

 

 

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha č. 1

XSD - 15. 8. 2011

XSD - 23. 11. 2011

 

F_VOD_OV

 

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění  § 8 vyhl. č. 293/2002 Sb.- příloha č. 4

XSD - 15. 8. 2011

XSD - 23. 11. 2011

 
F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech; § 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

XSD - 30. 9. 2011

XSD - 23. 11. 2011

PDF

F_ODPRZ_ZPETODB

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok
§ 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19

XSD - 23. 11. 2011 PDF
F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

XSD - 23. 11. 2011 PDF

F_OBL_RV


Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence – vyhl. č. 641/2004 Sb.

XSD – 15. 8. 2011

XSD - 23. 11. 2011

 PDF

F_IRZ

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.

XSD - 23. 11. 2011 PDF

F_OVZ_SPOJ

Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku (společný formulář) - § 18 vyhl. č. 205/2009 Sb.
§ 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.
 

XSD - 23. 11. 2011 PDF

F_OVZ_PO

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů
§ 5 vyhl. č. 279/2009 Sb. - příloha č. 3

XSD - 23. 11. 2011 PDF
F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)
§ 5 vyhl. č. 279/2009 Sb. - příloha č. 4

XSD - 23. 11. 2011 PDF


Číselníky pro XSD

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v xsd je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Seznam použitých číselníků

Číselníky

Pozn. Uvedené číselníky se netýkají datového standardu pro agendu odpadového hospodářství.