Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Datové standardy pro rok 2009 a 2010

PDF formuláře v účtech ohlašovatelů

Níže uvedené datové standardy jsou určené pro dohlašování dat za rok 2009 (datový standard 2009) a pro ohlašování dat za rok 2010  (datový standard 2010). Hlášení lze zpracovat ve formulářích Adobe, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich elektronických účtech po přihlášení do aplikace ISPOP.

Název formuláře

Ohlašovací povinnost

Datový standard

2009

2010

F_IRZ

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování § 3 zákona č. 25/2008 Sb.

XSD

XSD

F_VOD_61_2003

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu dle přílohy č. 6 vyhl. č. 61/2003 Sb.

XSD

XSD

F_VOD_PV

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) /  Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) - § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha č. 1

XSD

XSD

F_VOD_OV

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování - § 8 vyhl. č. 293/2002 Sb. - příloha č. 4

XSD

XSD

F_OVZ_SPOJ

Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku (společný formulář) - §18 vyhl. č. 205/2009 Sb. a § 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.

XSD

XSD

F_OVZ_PO

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů § 5 vyhl. č. 279/2009 Sb. - příloha č. 3

XSD

XSD

F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) § 5 vyhl. č. 279/2009 Sb., - příloha č. 4

XSD

XSD

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech; § 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

XSD

XSD

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

XSD

XSD

F_ODPRZ_ZPETODB

Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok § 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19

XSD

XSD

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech; § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD

XSD

 

Ohlašování prostřednictvím webových formulářů - agenda odpadů

Následující evidence odpadářské agendy se nezpracovávají ve formulářích Adobe, ale prostřednictvím webových formulářů, které lze vyplnit zde. Použití této aplikace zaručuje zpracování hlášení v datovém standardu ISPOP.

Ohlašovací povinnost

Datový standard

2009

2010

Hlášení o produkci a nakládání s odpady - § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

Datový standard ODPADY (PDF)

 

XSD XML obálka

Datový standard ODPADY (PDF)

 

XSD XML obálka

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady - § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č.8

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů - § 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

Dopravce odpadů - § 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

 

Webové on-line formuláře naleznete zde

Skládky odpadů - § 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23