Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Datové standardy

Obecné informace k datovým standardům pro rok 2021

Datové standardy pro rok 2021 platí pro ohlašování v roce 2022. Datový standard slouží povinným subjektům k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutností použít formulářů v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společnou část šablony (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti, agendovou část šablony F_ODP_common, F_VOD_common a F_OVZ_common) a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

 

Datové standardy pro ohlašování povinnosti v oblasti životního prostředí byly vyhlášeny v termínech:

  • 29. 6. 2021 - pro průběžné evidence (F_VOD_38, F_ODP_PCB,  F_OVZ_KTSP, F_ODP_ZARIZENI); pro průběžné evidence F_ODP_ZARIZENI_541_2020 a F_ODP_OZD nebyly datové standardy vyhlášeny;
  • 30. 7. 2021 - pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem podání 31. 1. 2022 (F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU);

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace:

  • 30. 7. 2021 = změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common;

Společné části XSD

Popis společné části datového standardu XSD

Datový standard

 Popis datového standardu

průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisu

XSD

PDF

elementy společné pro agendu voda

XSD

PDF

elementy společné pro agendu odpadů XSD PDF

elementy společné pro agendu ovzduší

XSD

PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP

Uvedené datové standardy jsou vyhlášené dle zákona č. 25/2008 Sb. a jsou určené pro ohlašování v roce 2022. Příslušné ohlašovací povinnosti lze zpracovat v PDF formulářích – jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu. Formuláře budou k dispozici v účtech registrovaných uživatelů (po přihlášení do systému ISPOP) počátkem roku 2022.   

Agenda

Název formuláře / Ohlašovací povinnost

Datový standard

Popis datového standardu

F_VOD_38

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí
a pověřenému odbornému subjektu.

§ 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.

XSD

XLS

PDF

 

 

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 83 odst. (1) zákona č. 541/2020 Sb., odpadech

XSD

PDF

F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

POZN:
Datový standard F_ODP_ZARIZENI slouží pro ohlášení vybraných údajů (přerušení, ukončení nebo obnovení provozu) o zařízeních povolených dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pro ohlášení vybraných údajů (zahájení, přerušení, ukončení, obnovení nebo změny) pro zařízení povolená dle nového zákona o odpadech, č. 541/2020 Sb., je určen datový standard F_ODP_ZARIZENI_541_2020.

XSD

PDF

F_ODP_ZARIZENI_541_2020

Formulář pro hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení

§ 95 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Vzhledem k pozdnímu termínu vydání prováděcího předpisu, který určuje rozsah ohlašovaných  dat, bude datový standard vyhlášen v pozdějším termínu.

 

- -

F_ODP_OZD

Hlášení údajů o činnosti obchodníka s odpady, zprostředkovatele nakládání s odpady, dopravce odpadů a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti

§ 95 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Vzhledem k pozdnímu termínu vydání prováděcího předpisu, který určuje rozsah ohlašovaných  dat, bude datový standard vyhlášen v pozdějším termínu.

 

-

 -

F_OVZ_KTSP

Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle 

§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

XSD

PDF

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
XSD PDF
F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
XSD PDF
F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
XSD PDF
F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4
XSD PDF

 

 

Číselníky pro XSD

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Číselníky budou zveřejněny k 31.8.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datový standard pro SEPNO

Datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím SEPNO je k dispozici na portále SEPNO.