Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Datové standardy

Obecné informace k datovým standardům pro rok 2017

Datové standardy pro rok 2017 platí pro ohlašování v roce 2018. Datový standard slouží ohlašovatelům k registraci a k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutností použít formuláře PDF v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společnou část šablony (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti, agendovou část šablony F_ODP_common, F_VOD_common a F_OVZ_common a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

 

Datové standardy pro ohlašování povinnosti v oblasti životního prostředí byly vyhlášeny v termínech:

  • 30. 6. 2017 - pro průběžné evidence (F_VOD_38_4, F_ODP_PCB, F_ODP_DO, F_ODP_ZARIZENI a F_OBL_AOS);
  • 28. 7. 2017 - pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem podání 31. 1. 2018 (F_VOD_ODBER_PODZ,F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU);
  • 15. 8. 2017 - pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, obalů a vod s termínem podání 15. 2. 2018 (odpady - F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, obaly - F_OBL_RV, voda - F_VOD_PV, F_VOD_OV).

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace

  • 28. 7. 2017 = změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common;
  • 15. 8. 2017 = změna popisu datového standardu společné části common, F_VOD_common a F_ODP_common, změna datového standardu F_ODP_common, doplnění číselníků.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datový standard pro registraci subjektu do ISPOP

Registrace subjektu

 Datový standard

datový standard pro podání registrace

XSD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společné části XSD

Popis společné části datového standardu XSD

Datový standard

 Popis datového standardu

průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisu

XSD

PDF

elementy společné pro agendu voda

XSD

PDF

elementy společné pro agendu odpadů

XSD

PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP

Uvedené datové standardy jsou vyhlášené dle zákona č. 25/2008 Sb. a jsou určené pro ohlašování v roce 2018. Příslušné ohlašovací povinnosti lze zpracovat v PDF formulářích – jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu. Formuláře budou k dispozici v účtech registrovaných uživatelů (po přihlášení do systému ISPOP) koncem roku 2017.

Agenda

Název formuláře / Ohlašovací povinnost

Datový standard

Popis datového standardu

F_VOD_38_4

 

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

XSD

XLS

PDF

 

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech a zařízeních u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD PDF
F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

 XSD   PDF
F_ODP_DO Dopravce odpadů

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

 XSD   PDF
F_OBL_AOS

Výkaz o obalech a odpadech z obalů - autorizovaná obalová společnost

vyhláška č. 641/2004 Sb.

XSD

PDF

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

XSD  PDF
F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

XSD PDF
F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

 XSD PDF
F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

XSD PDF
F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

XSD  PDF
F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

XSD PDF
F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

XSD PDF
F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhláška č. 641/2004 Sb.

XSD PDF
F_VOD_OV

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění)

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

XSD PDF
F_VOD_PV Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za odběr podzemní vody (podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění)

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

XSD PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datový standard pro předávání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpadů

Ministerstvo životního prostředí v souladu s § 7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci, že datový standard pro předávání údajů o evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2017.

 

Plný provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen od 1. 1. 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číselníky pro XSD

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Číselníky