Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Datové standardy

Obecné informace k datovým standardům pro rok 2021

Datové standardy pro rok 2021 platí pro ohlašování v roce 2022. Datový standard slouží povinným subjektům k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutností použít formulářů v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společnou část šablony (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti, agendovou část šablony F_ODP_common, F_VOD_common a F_OVZ_common) a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

 

Datové standardy pro ohlašování povinnosti v oblasti životního prostředí byly vyhlášeny v termínech:

 • 29. 6. 2021 - pro průběžné evidence (F_VOD_38, F_ODP_PCB,  F_OVZ_KTSP, F_ODP_ZARIZENI), pro průběžné evidence F_ODP_ZARIZENI_541_2020 a F_ODP_OZD nebyly datové standardy v tomto termínu vyhlášeny;
 • 30. 7. 2021 - pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem podání 31. 1. 2022 (F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU);
 • 13. 8. 2021 - pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem podání 15. 8. 2022 (F_VOD_OV, F_VOD_PV), pro hlášení F_OBL_RV nebyl datový standard v tomto termínu vyhlášen.
 • 31. 8. 2021 - pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů s termínem podání 28. 2. 2022 (odpady - F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODP_KOMPOST) a vydání datových standardů F_ODP_ZARIZENI_541_2020,  F_ODP_OZD a F_OBL_RV
 • 30. 9. 2021 - pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, ovzduší a IRZ s termínem podání 31. 3. 2022 (odpady - F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_PNEU, ovzduší - F_OVZ_SPE, F_OVZ_POPL, F_OVZ_PO, F_OVZ_RL, a F_IRZ)
 • 25. 10. 2021 - pro ohlašovací povinnost F_ODP_VYUCT s termínem podání 25. 4. 2022 a za každý kvartál
 • 29. 10. 2021 - pro ohlašovací povinnost F_OBL_AOS s termínem podání 30. 4. 2022 a za každý kvartál

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace:

 • 30. 7. 2021 = změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common;
 • 13. 8. 2021 = změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common;
 • 31. 8. 2021 = změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common;
 • 30. 9. 2021 = změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common a F_OVZ_common, doplnění číselníků;
 • 25. 10. 2021 = změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common.

Společné části XSD

Popis společné části datového standardu XSD

Datový standard

 Popis datového standardu

průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisu

XSD

PDF

elementy společné pro agendu voda

XSD

PDF

elementy společné pro agendu odpadů XSD PDF

elementy společné pro agendu ovzduší

XSD

PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP

Uvedené datové standardy jsou vyhlášené dle zákona č. 25/2008 Sb. a jsou určené pro ohlašování v roce 2022. Příslušné ohlašovací povinnosti lze zpracovat v PDF formulářích – jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu. Formuláře budou k dispozici v účtech registrovaných uživatelů (po přihlášení do systému ISPOP) počátkem roku 2022.   

Agenda

Název formuláře / Ohlašovací povinnost

Datový standard

Popis datového standardu

F_VOD_38

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí
a pověřenému odbornému subjektu.

§ 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.

XSD

XLS

PDF

 

 

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 83 odst. (1) zákona č. 541/2020 Sb., odpadech

XSD

PDF

F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

POZN:
Datový standard F_ODP_ZARIZENI slouží pro ohlášení vybraných údajů (přerušení, ukončení nebo obnovení provozu) o zařízeních povolených dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pro ohlášení vybraných údajů (zahájení, přerušení, ukončení, obnovení nebo změny) pro zařízení povolená dle nového zákona o odpadech, č. 541/2020 Sb., je určen datový standard F_ODP_ZARIZENI_541_2020.

XSD

PDF

F_ODP_ZARIZENI_541_2020

Formulář pro hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení

§ 95 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

XSD PDF

F_ODP_OZD

Hlášení údajů o činnosti obchodníka s odpady, zprostředkovatele nakládání s odpady, dopravce odpadů a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti

§ 95 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

XSD

 PDF

F_OVZ_KTSP

Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle 

§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

XSD

PDF

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
XSD PDF
F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
XSD PDF
F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
XSD PDF
F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4
XSD PDF
F_VOD_OV

Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)

§ 89o zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
XSD PDF
F_VOD_PV

Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)

§ 88j zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
XSD PDF
F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

§4 vyhlášky č. 30/2021 Sb.

XSD PDF
F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

S ohledem na přechodná ustanovení uvedená v nových legislativních předpisech probíhá ohlašování v roce 2022 za rok 2021 s vybranými úpravami dle příloh původních prováděcích předpisů.
XSD PDF
F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

S ohledem na přechodná ustanovení uvedená v nových legislativních předpisech probíhá ohlašování v roce 2022 za rok 2021 s vybranými úpravami dle příloh původních prováděcích předpisů.
XSD PDF
F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

S ohledem na přechodná ustanovení uvedená v nových legislativních předpisech probíhá ohlašování v roce 2022 za rok 2021 s vybranými úpravami dle příloh původních prováděcích předpisů.
XSD PDF
F_ODP_KOMPOST

Hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků

příloha č. 35 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

XSD PDF
F_ODPRZ_EL Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4
XSD

 PDF

 

F_ODPRZ_BAT Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů
vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3
XSD PDF
F_ODPRZ_PNEU Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3
XSD PDF
F_OVZ_SPE Souhrnná provozní evidence
§ 17, odst. 3, písm. c) zákon č. 201/2012 Sb
 XSD  PDF
F_OVZ_POPL Podání poplatkového přiznání
§ 15, odst. 8 zákon č. 201/2012
XSD PDF
F_OVZ_RL Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)
§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. /  příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb.
XSD PDF
F_OVZ_PO Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů
§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 Sb.
XSD PDF
F_IRZ Hlášení do Integrovaného registru znečišťování
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.   
XSD PDF
F_ODP_VYUCT Vyúčtování poplatku za ukládání odpadu na skládku (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)
§ 113 zákona č. 541/2020 Sb.
XSD PDF
F_OBL_AOS Výkaz o obalech a odpadech z obalů - autorizovaná obalová společnost
vyhláška č. 30/2021 Sb.
XSD PDF

 

 

 

Číselníky pro XSD

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Číselníky

Registr zařízení ISOH - data budou dostupná k 1.1.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datový standard pro SEPNO

Datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím SEPNO je k dispozici na portále SEPNO.