Hlavní obsah

Zapomněli jste své heslo?

Podání hlášení

1. Subjekt podávající hlášení musí být v systému ISPOP registrován

Každý subjekt podávající hlášení prostřednictvím systému ISPOP musí být dle § 4 odst. 6 zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, v systému registrován.

Více informací k registraci subejtku naleznete v záložce Registrace subjektu.

UPOZORNĚNÍ: Bez registrace není hlášení přijato a zpracováno!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. V systému musí být zaregistrovaná provozovna ovzduší či IRZ nebo evidované místo užívání vody

Pokud hlásíte za provozovnu ovzduší či IRZ, je nutné mít v účtu ISPOP zaregistrované uvedené provozovny. Registraci provozoven provedete přímo ve svém účtu ISPOP - více o registraci provozoven naleznete v záložce Registrace provozoven.

Pokud hlásíte za místo užívání vody (MUV), je nutné mít v účtu ISPOP toto místo evidované. MUV se neregistruje přes ISPOP - v účtu se zobrazí až po evidenci na příslušném Podniku povodí.

UPOZORNĚNÍ! Provozovny odpadů se v ISPOP neregistrují.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hlášení musí být podáno elektronicky v platném datovém standardu

Hlášení musí být v platném datovém standardu, který je zveřejněn na webových stránkách ISPOP. Vytvořit hlášení v platném datovém standardu je možné buď:

  • použitím PDF formulářů, které jsou dostupné po přihlášení všem registrovaným uživatelům v účtu ISPOP (sekce MŮJ ÚČET -> Stažení formuláře)

      NEBO

  • ve vlastním softwarovém nástroji.

V případě, že hlášení není v platném datovém standardu (jiný datový formát, sken, listinné hlášení, excel apod.), není systémem po přijetí zpracováno, neboť není splněna podmínka § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb. a ohlašovací povinnost není splněna. Ke splnění podmínky datového standardu je nutno dodržet datový formát a splnit definované logické kontroly.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Hlášení musí být podáno prostřednictvím webových služeb nebo prostřednictvím datové schránky ISPOP

Ohlášení prostřednictvím systému ISPOP znamená podání prostřednictvím definovaných kanálů, kterými jsou:

  • webová služba - např. odeslání přes stisk tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“ na konci každého PDF formuláře

       NEBO

  • datová schránka "ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)", ID: 5eav8r4, a to buď přímo přes systém datových schránek nebo použitím tlačítka „Odeslat do datové schránky“ na konci každého PDF formuláře. V případě použití tlačítka je nutno zadat přihlašovací údaje k datové schránce subjektu!
UPOZORNĚNÍ: Jinými komunikačními kanály nelze hlášení zaslat.

Před každým odesláním je provedena kontrola splnění datového standardu a logických validací, do jejich splnění není možno hlášení odeslat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Hlášení musí být rozlišeno na řádné nebo doplněné

Každé hlášení zaslané do systému ISPOP musí obsahovat, zda se jedná o hlášení řádné nebo doplněné.

Každé první zaslání formuláře za konkrétní ohlašovací rok, ohlašovací povinnost a jednotku, za kterou se ohlašuje (subjekt, provozovnu, zařízení, zdroj apod.) je hlášení řádné.  

Druhé a každé další je hlášení doplněné. V rámci podání doplněného hlášení je nutno uvést evidenční číslo řádného podání. Systém ISPOP automaticky kontroluje vazbu mezi řádným a doplněným podáním a nezpracuje doplněné podání, pokud ohlašovatelem vyplněné evidenční číslo neodpovídá již zpracovanému řádnému podání za shodné IČO, jednotku a formulář. Stejně tak nepřijme druhé řádné hlášení za uvedenou kombinaci.

UPOZORNĚNÍ! Doplněné podání znamená opětovné podání celého formuláře v elektronické podobě a v platném datovém standardu (nelze opravovat pouze část).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Hlášení zaslané před 1. 9. 2016 musí být autorizováno

Dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, případně dle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, je nutno každé hlášení zaslané elektronicky autorizovat.

Autorizaci je možné provést buď:

  • podepsáním formuláře platným elektronickým podpisem splňujícím podmínky dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

      NEBO

  • zasláním hlášení prostřednictvím datové schránky

      NEBO

  • listinnou autorizací - k listinné autorizaci slouží dokument „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“, který je zaslán automaticky systémem ISPOP na e-mailovou adresu uvedenou v hlášení. Potvrzení je nutno vytisknout, podepsat a odeslat na adresu provozovatele systému (CENIA, Moskevská 1523/63, 101 00 - Praha 10). Autorizaci je nutno provést do 5 dní od zaslání hlášení do systému ISPOP.

Více informací k autorizaci naleznete v záložce Autorizace dokumentů.

UPOZORNĚNÍ! Autorizace u hlášení, zaslaných po 1. 9. 2016, probíhá automaticky! Více informací zde.